Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Олійник Я., Ващенко О. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Виявлено суспільно-географічні фактори формування та використання трудового потенціалу регіону. У статті запропоновано 23 показники-індикатори чотирьох підсистем із шістьма складовими, які визначають формування та використання трудових ресурсів регіону. Обраховано інтегральні індекси визначених підсистем які відображають якісні та кількісні характеристики працересурсного потенціалу, що динамічно змінюються під дією суспільно-географічних факторів. Виявлено три основні агреговані суспільно-географічних фактори формування та розвитку трудового потенціалу регіонів України та місце Київської області у відповідності до їх дії.

Ключові слова:
трудовий потенціал, факторний аналіз, регіон, Київська область.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.72.1

Посилання:

 1. Баб`як Г. П. Методика дослідження формування і використання трудового потенціалу / Г. П. Баб`як // Регіональні аспекти розвитку та розміщення продуктивних сил України. – Тернопіль: Економічна думка, 1998. – С. 183-193.
 2. Богиня Д. П. Трудовий потенціал України : соціально-демографічний аспект / Д. П. Богиня. – Львів, 1992. – C. 28-42.
 3. Долішній М. І. Трудовий потенціал, зайнятість і ринок праці / М. І. Долішній, С. М. Злупко, Т. С. Алупко, Т. Б. Токарський. – Львів, 1997. – 341 с.
 4. Заволока Ю. До аналізу компонентної структури трудового потенціалу Харківської області / Ю. Заволока // Часопис соціально-економічної географії. Випуск 3. – Харків, 2007. – С. 142 – 148.
 5. Згалат-Лозинська Л. О. Економічний механізм ефективного використання трудового потенціалу за умов формування ринкових відносин : Автореф. дис. канд. екон. наук / Л. О. Заглат-Лозинська. – К., 2002. – 18 с.
 6. Качан Є. П. Розвиток трудового потенціалу регіону: сучасні тенденції та інтереси суспільства / Є. П. Качан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – С. 18 – 22.
 7. Ким М. Н. Трудовой потенциал: формирование, использование, управление : Учебное пособие / М. Н. Ким. – Харьков.: ХНУ шимени В. Н. Каразина, 2003. – 250 с.
 8. Нємець Л. М. Працересурсний потенціал Харківського регіону (суспільно-географічний аспект) [монографія] / Л. М. Нємець, Ю. Ю. Сільченко, К. А. Нємець, К. Ю. Сегіда. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 186 с.
 9. Панкратов А. С. Трудовой потенциал в системе управления производством / А. С. Панкратов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. – 214 с.
 10. Пирожков С. И. Трудовой потенциал в демографическом измерении / С. И. Пирожков. – К.: Наукова думка, 1992. – 179 с.
 11. Пітюлич М. І. Трудовий потенціал регіону: стратегія розвитку і функціонування / М. І. Пітюлич. – Ужгород: Карпати, 1996. – 139 с.
 12. Попов В. М. Відтворення трудового потенціалу аграрного сектора економіки: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.07.02 / В. М. Попов // Кіров.нац.тех.ун-т. – Миколаїв, 2005. – 20 с.
 13. Приймак В. І. Трудовий потенціал і механізм його реалізації в регіоні : (Монографія) / В. І. Приймак. – Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 383 с.
 14. Сегіда К. Ю. Особливості використання працересурсного потенціалу Харківської області / К. Ю. Сегіда, В. О. Лозицкая // Часопис соціально-економічної географії : Міжрегіональний збірник наукових праць. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 17 (2). – с. 86-92.
 15. Слівінська Н. М. Соціально-економічні та демографічні чинники реалізації трудового потенціалу регіону : Автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.09.01 / Н. М. Слівінська // Терноп. акад. нар. госп. – Д, 2003. – 19 с.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Oliinyk Y., Vashchenko O. (2018) Social and geographical factors of formation and the use of labor potential in Kyiv region. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3 (72), 5-10 (in Ukranian, abstr. in English).