Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ВІДНОВЛЕННЯ ТУРИЗМУ ЛУГАНЩИНИ В ПОСТКОНФЛІКТНИЙ ПЕРІОД: СОЦІАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

Заваріка Г. 

Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, Сєвєродонецьк, Україна

Анотація:

Розглянуто можливості відновлення туристичної діяльності у Луганській області у постконфліктний період. Проаналізовано географію наявного туристичного потенціалу досліджуваної території. Висвітлено сучасний стан туристичної галузі, яка зазнала значний занепад діяльності внаслідок конфлікту. Обґрунтовано економічні можливості розвитку туризму в області як варіанту поліпшення соціально-економічного стану. Запропоновано розвивати найбільш перспективні види туризму із зазначенням конкретних туристичних дестинацій з метою формування позитивного іміджу області. Наголошено на необхідності усвідомлення та бажанні місцевих громад активізувати внутрішній регіональний туризм.

Ключові слова:
туризм, соціально-економічний стан, конфлікт, постконфліктний період, туристичні дестинації, імідж.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.16

Посилання:

 1. Бейдик О. О., Корома Н. С., Сировець С. Ю. Світовий туристичний рух : стан, тенденції та перспективи розвитку в контексті сучасних геополітичних загроз. / О. Бейдик, Н. Корома, С. Сировець // Географія та туризм, 2016. ─ Вип. 37. – 294 с. – С. 3-15.
 2. Головне управління Державної фіскальної служби у Луганській області. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://lg.sfs.gov.ua/
 3. Головне управління статистики у Луганській області : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lg.ukrstat.gov.ua/.
 4. Заваріка Г. М. Розвиток рекреаційних можливостей Луганської області. // Географія та туризм: ─ К., 2012. Вип. 22. С. 167–173.
 5. Заваріка Г. М. Стратегічні напрями розвитку курортів на Луганщині. // Науковий журнал «ScienceRise». 2015. № 6/1. С. 55–59.
 6. Закон України «Про особисте селянське господарство». [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/742-15
 7. Зеленко О. О. Перспективи розвитку туризму Луганщини в умовах воєнно-політичної нестабільності // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». 2015 Вип. 2 (4).  Ч. 2. С. 138–143.
 8. Любіцева О.О. Рекреаційно – туристичне районування Луганської області / О.О.Любіцева, В.В. Залещик // Географія та туризм. – 2012. – Вип. 22. – с. 161 – 167.
 9. Мишечкін Г. В., Аносова О. С. Туристсько-рекреаційний потенціал Донбасу: місце у загальноукраїнському масштабі, проблеми та перспективи // Г. В. Мишечкін, О. С. Аносова. – Вісник ДІТБ. – № 17. – 2013. – С. 326 – 329.
 10. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dpsu.gov.ua/
 11. Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2018 рік [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://loga.gov.ua/oda/about/depart/economy/se_state/program
 12. Сайт Луганської ОДА [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://loga.gov.ua/
 13. Сколько денег теряют курорты из-за вооруженных конфликтов. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.the-village.ru/village/business/cloud/162174-turizm-i-konflikty
 14. Сорокіна Г.О. Луганська область як туристично привабливий регіон / Г.О. Сорокіна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2010. – №22(9). – с. 177 – 187.
 15. Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»», 2015. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http 23://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Zavarika G. (2018) Restoration of tourism of  Luganshchiny in the post-conflict period: social-geographical aspect. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (70), 88-93 (in Ukranian, abstr. in English).