Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

САКРАЛЬНИЙ ЛАНДШАФТ: ЗМІСТ ТА ФУНКЦІЇ

Міщенко О.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк

Анотація:

Обґрунтовано відмінність поняття сакральний та релігійний. Сформульовано тлумачення сакрального ландшафту як природної, природно-антропогенної, антропогенної системи, яка пов’язана із певними життєвими символами, міфами, вагомими подіями, релігійними почуттями та має надзвичайно ціннісне значення для людини, або групи людей та потребує особливого вшанування та охорони. Подано просторово-ієрархічну будову сакрального ландшафту, де можна виокремити індивідуальний, локальний регіональний, національний, глобальний рівні, розроблено класифікацію його функцій, що мають середовищеформувальну роль. Охарактеризовано політичну, соціальну, економічну, екологічну функції сакрального ландшафту.

Ключові слова:
сакральний, релігійний, сакральний ландшафт, просторова ієрархія сакрального ландшафту, класифікація функцій сакрального ландшафту.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.15

Посилання:

 1. Бучко Ж. І. Естетичні якості ландшафтів у контексті використання та збереження гуманістичного ресурсного потенціалу регіону) : Автореф. дис. … канд. геогр. наук. – Чернівці, 2002.
 2. Воловик В. М. Етнокультурні ландшафти: регіональні структури і природокористування : Монографія. – Вінниця, 2013.
 3. ГродзинськийМ. Д. Пізнання ландшафту: місце і простір : Монографія. – Т.2. – Київ, 2005.
 4. Денисик Г. І. Антропогенне ландшафтознавство : навчальний посібник. Частина І. Глобальне антропогенне ландшафтознавство. Вінниця, 2012.
 5. Денисик Г. І. Антропогенне ландшафтознавствонавчальний посібник. Частина ІІ. Регіональне антропогенне ландшафтознавство. – Вінниця, 2015.
 6. Элиаде М. Священное и мирское / [пер. с фр., предисл. и коммент. Н. К. Гарбовского]. М., 1994.
 7. Энциклопедия сакральной географии / сост. Д. В. Громов. ‒ Екатеринбург, 2005.
 8. Кулешова М. Е. Управление культурными ландшафтами и иными объектами историко-культурного наследия в национальных парках. ‒ М., 2002.
 9. Ларіонова В. Тематизація феному сакрального гуманітарною думкоюХІХ–ХХ століть// Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. ‒ ‒ Вип. 563-564.
 10. Лидов А. М. Иеротопия. Создание сакральных пространств как вид творчества и предмет исторического исследования // Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси  /  ред.-сост. А.М. Лидов. М., 2006.
 11. Мосс М. Общества. Обмен. Личность // Труды по социальной антропологии. ‒ М., 2011.
 12. Мусієнко М. М., Серебряков В. В., Брайон О. В. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник. ‒ К., 2002.
 13. Петлін В. М. Інформація в організованості природних територіальних систем [Текст] : монографія. ‒ К., 2017.
 14. Преображенский В. С. Ландшафты в науке и практике. – М., 1980.
 15. Преображенский В. С. Основы ландшафтного анализа. – М., 1988.
 16. Романчук С. П. Сакральные ландшафты // Гуманитарный экологический журнал. ‒ 2002. Т. 4. Вып. 1.
 17. Сакральное / Под редакцией В. С. Стёпина // Новая философская энциклопедия: В 4 т. – М., 2001.
 18. Словник української мови: в 11 т. /за ред. І. К. Білодіда. ‒ К., 1970 ‒ 1980. ‒ Т. 9.
 19. Смульський Є. До питання про амбівалентність сакрального (за матеріалами праць Р. Каюа, Р. Отто, М. Еліаде) // Наукові записки.  Філософія та релігієзнавство. ‒ К., 2010. ‒ Т. 102.
 20. Труссон П. Сакральное и миф / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http.:nationalism.org/vvv/trusson– sacral-and-myth.htm.
 21. Carlson A. The spiritual American homeland. ‒ Baltimore: John Hopkins Univ. Press, 1992.
 22. Denecke D.Ideology in the planned order upon the land: The example of Germany, in Ideology and Landscape in Historical Perspective Eds Baker, A R H, Biger, ‒ Cambridge University Press, Cambridge. ‒ 1992.
 23. Tuan YFu. Humanistic geography // Annals of the Assoc. of Amer. Geographers. ‒ 1976. ‒ Vol. 66, N 3.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Mischenko O. (2018) Sacral landscape: contents and functions. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (70), 83-88 (in Ukranian, abstr. in English).