Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

TOURIST AND RECREATIONAL POTENTIAL OF THE LVIV REGION: GEOGRAPHICAL FEATURES OF USE AND RECREATION

Zapototskyi S., Horyn I.

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

Abstract:

The paper determines the foundation of formation of a touristic recreational potential of Lviv region. Main contributing factors of development of the tourism industry of the region are investigated. It is established that the largest reserves of recreational resources are located in Drohobych, Zhovkva, Pustomyty, Sokal and Stryj districts. Small amounts of resources are concentrated in Brody, Zhidachiv, Kamenka-Buzka, Mykolayiv, Peremyshlyansk, Radekhiv, Sambir and Turka districts.

Tourist routes of Lviv region were estimated. In particular, the most promising ones were evaluated, including the Golden Ring of the Boykivshchyna, the Russky Path – the old way through the Carpathians, Makivka – the mountain of the immortal glory of the Ukrainian Sich Riflemen.

The correlation-regression relationship between the indicators forming the tourist flows and the main components of the tourism development of the studied region was determined.

The level and intensity of current usage of the potential of the region were estimated. SWOT-analysis of touristic and recreational potential of the region was carried out. The study of a touristic and recreational sector of Lviv region has made it possible to establish that its development depends primarily on the advantageous geographical location of the region, rich natural-resource and historical and cultural potential, and the development of touristic and recreational infrastructure.

It was established that the region has all the necessary preconditions for the long-term development of cultural-cognitive, scientific-educational, religious, medical, hunting, ecological, business, sports and excursion types of the tourism industry. Particularly important and promising is the development of rural (green) tourism in the region. The development of touristic and recreational sphere of Lviv oblast depends, first and foremost, on the rational use of natural and cultural-historical resources, the reconstruction of sanatoriums and resorts, recreational and touristic establishments, the creation of material and technical base for the development of touristic and recreational industry, promotion of investment attraction, distribution of touristic product on the domestic and world markets and strengthening of international cooperation in the field of tourism and recreation.

Keywords:
tourism, recreation, tourist infrastructure, Lviv region, region, touristic and recreational potential.

Language:
Ukrainian

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.13

References:

 1. Beydyk O. O. Metodolohiya ta metodyka analizu rekreatsiyno-turystychnykh resursiv Ukrayiny. – Kyyiv, 2004.
 2. Bozhuk T. I. Rekreatsiyno-turystychni destynatsiyi : teoriya, metodolohiya, praktyka: avtoref. dys. d-ra heohr. nauk : 11.00.11 / Bozhuk T. I.; Lʹviv. nats. un-t im. Ivana Franka. – Lʹviv, 2014. – 40 s.
 3. Dyadechko L. P. Ekonomika turystychnoho biznesu. – Kyyiv, 2007.
 4. Klapchuk O. O. Turystychno-rekreatsiyni resursy Lʹvivsʹkoyi oblasti: terytorialʹna dyferentsiatsiya, otsinka, napryamky vykorystannya: avtoref. dys. kand. heohr. nauk: 11.00.02 / Klapchuk O. O.; Lʹviv. nats. un-t im. I. Franka. – L., 2011. – 20 s.
 5. Lutsiv N. H. Pryntsypy ta instrumenty ekonomichnoho stymulyuvannya efektyvnoho vykorystannya pryrodnykh rekreatsiynykh resursiv (na prykladi Lʹvivsʹkoyi oblasti): dys. kand. ekon. nauk: 08.00.06 / N. H. Lutsiv ; Natsionalʹnyy lisotekhnichnyy un-t Ukrayiny. – L., 2007. – 242 s.
 6. Nykolyn R. Turystychno-rekreatsiynyy potentsial Lʹvivsʹkoyi oblasti ta shlyakhy yoho pidvyshchennya [Elektronnyy resurs] // Student·sʹkyy naukovyy visnyk “Kerivnyk. INFO”. – Rezhym dostupu: http://kerivnyk/info/2016/12/nykolyn.html.
 7. Novoselʹsʹka L. I. Ekolohizatsiya finansovoho mekhanizmu rozvytku kurortno-rekreatsiynykh terytoriy (na prykladi Lʹvivsʹkoyi oblasti): Dys. kand. ekon. nauk: 08.08.01 / Novoselʹsʹka L. I.; Natsionalʹnyy lisotekhnichnyy un-t Ukrayiny. – L., 2006. – 224 s.
 8. Ofitsiynyy sayt Holovnoho upravlinnya statystyky u Lʹvivsʹkiy oblasti [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/
 9. Ofitsiynyy sayt LKP ”Tsentr rozvytku turyzmu m. Lʹvova” [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: http://lviv.travel/
 10. Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi fiskalʹnoyi sluzhby Ukrayiny [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: http://sfs.gov.ua/
 11. Penderetsʹkyy O. V. Terytorialʹna orhanizatsiya promyslovoho turyzmu Karpat·sʹkoho suspilʹno-heohrafichnoho rayonu ta osnovni napryamy yiyi vdoskonalennya. Monohrafiya. Za naukovoyu redaktsiyeyu d. e. n., prof. Oliynyka YA.B. – Ivano-Frankivsʹk: IFNTUNH, 2011. – 225 s.
 12. Yakovenko I. M. Teoretyko-metodolohichni osnovy rekreatsiynoho pryrodokorystuvannya (suspilʹno-heohrafichne doslidzhennya) ; NAN Ukrayiny; In-t heohrafiyi. – K., 2004.

Download (.pdf)

Suggested citation:

Zapototskyi S., Horyn I.  (2018) Tourist and recreational potential of the Lviv region: geographical features of use and recreation. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (70), 72-79 (in Ukranian, abstr. in English).