Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ

Запотоцький С., Горин І.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація:

Визначено основи формування туристично-рекреаційного потенціалу Львівської області. Досліджено чинники розвитку туристичної індустрії регіону. Оцінені туристичні маршрути Львівської області. Визначено кореляційно-регресійний зв’язок між показниками, що формують туристичні потоки та встановлені основні складові туристичного розвитку досліджуваного регіону. Проведено SWOT-аналіз туристично-рекреаційного потенціалу області. Встановлено, що регіон має всі необхідні передумови для перспективного розвитку культурно-пізнавального, науково-освітнього, релігійного, лікувально-оздоровчого, мисливського, екологічного, ділового, спортивного та екскурсійного видів туризму. Особливо важливим і перспективним є розвиток на території області сільського (зеленого) туризму.

Ключові слова:
туризм, рекреація, туристична інфраструктура, Львівська область, регіон, туристично-рекреаційний потенціал.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.13

Посилання:

 1. Бейдик О. О. Методологія та методика аналізу рекреаційно-туристичних ресурсів України. – Київ, 2004.
 2. Божук Т. І. Рекреаційно-туристичні дестинації : теорія, методологія, практика: автореф. дис. д-ра геогр. наук : 11.00.11 / Божук Т. І.; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – 40 с.
 3. Дядечко Л. П. Економіка туристичного бізнесу. – Київ, 2007.
 4. Клапчук О. О. Туристично-рекреаційні ресурси Львівської області: територіальна диференціація, оцінка, напрямки використання: автореф. дис. канд. геогр. наук: 11.00.02 / Клапчук О. О.; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2011. – 20 с.
 5. Луців Н. Г. Принципи та інструменти економічного стимулювання ефективного використання природних рекреаційних ресурсів (на прикладі Львівської області): дис. канд. екон. наук: 08.00.06 / Н. Г. Луців ; Національний лісотехнічний ун-т України. – Л., 2007. – 242 с.
 6. Николин Р. Туристично-рекреаційний потенціал Львівської області та шляхи його підвищення [Електронний ресурс] // Студентський науковий вісник “Керівник. ІНФО”. – Режим доступу: http://kerivnyk/info/2016/12/nykolyn.html.
 7. Новосельська Л. І. Екологізація фінансового механізму розвитку курортно-рекреаційних територій (на прикладі Львівської області): Дис. канд. екон. наук: 08.08.01 / Новосельська Л. І.; Національний лісотехнічний ун-т України. – Л., 2006. – 224 с.
 8. Офіційний сайт Головного управління статистики у Львівській області [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/
 9. Офіційний сайт ЛКП ”Центр розвитку туризму м. Львова” [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lviv.travel/
 10. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/
 11. Пендерецький О. В. Територіальна організація промислового туризму Карпатського суспільно-географічного району та основні напрями її вдосконалення. Монографія. За науковою редакцією д. е. н., проф. Олійника Я.Б. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. – 225 с.
 12. 12. Яковенко І. М. Теоретико-методологічні основи рекреаційного природокористування (суспільно-географічне дослідження) ; НАН України; Ін-т географії. – К., 2004.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Zapototskyi S., Horyn I.  (2018) Tourist and recreational potential of the Lviv region: geographical features of use and recreation. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (70), 72-79 (in Ukranian, abstr. in English).