Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ОЦІНКА АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА БАСЕЙН РІЧКИ ТУРІЯ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Нетробчук І., Миколюк Л.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, Україна

Анотація:

Виконана оцінка антропогенного навантаження на басейн річки Турія. Розглянута методика визначення індукаційного коефіцієнта, розроблена А. Яциком. Охарактеризовано використання земельних і водних ресурсів басейну річки. Визначено якість води. Оцінено кількісно і якісно антропогенний стан за різними показниками чотирьох підсистем для класифікації екологічного стану басейну річки.  Визначено рівень антропогенного навантаження та загальний екологічний стан басейну річки. Проаналізовано  джерела забруднення річки. Запропоновано заходи щодо поліпшення екологічної ситуації в  басейні річки.

Ключові слова:
басейн річки, антропогенне навантаження, індукаційний коефіцієнт, земельні, водні ресурси, якість води, екологічний стан.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.11

Посилання:

  1. Клименко Н. А. Районирование бассейна реки Западный Буг в зависимости от антропогенной нагрузки / Н. А. Клименко, Е. А. Лихо,  Н. Н. Вознюк, И. И. Статник,  Е. Б. Ефимчук // Материалы VII международной конференции.  – Варшава, 2005.
  2. Кирилюк О. В. Оцінка перетвореності малих річкових басейнів як крок до визначення антропогенних змін гідроморфологічних умов / О.В. Кирилюк // Гідрологія, гідрохімія та гідроекологія: Науковий збірник. – К., 2010. – Том 18.
  3. Кочуров Б. И. Оцена эколого-хозяйственного состояния территории административного района / Б. И. Кочуров, Ю. Г. Иванов // География и природопользование. – 1987.  – №
  4. Мисковець І. Я. Антропогенні зміни в басейнах малих річок ( на прикладі Волинської області) : автореф. дис…канд. географ. наук / І. Я. Мисковець. – Чернівці, 2003.
  5. Мороков В. В. Природно-экономические основы регионального планирования охраны рек от загрязнения / В. В. Мороков. – Л., 1987.
  6. Нетробчук І. М. Оцінка антропогенного навантаження на басейн верхньої Прип’яті в Ратнівському районі Волинської області /І.М. Нетробчук // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Географічні науки. – Вип.5 : [за ред. Б.М. Нешатаєва, А.О. Корнуса та ін.].– Суми, 2014.
  7. Тимченко З.В. Оцiнка екологiчного стану малих рiчок  / З. В. Тимченко //  Україна та глобальнi процеси: географiчний   вимiр. – Т. 2. – Киiв – Луцьк, 2000.
  8. Чир Н.В. Розрахунок ступеня антропогенного навантаження на ландшафти басейнів малих річок   (на прикладі р. Вижівка) // Електронний ресурс. – Режим доступу:  https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2804
  9. Яцик А. В. Методичне керівництво по розрахунку антропогенного навантаження і класифікація екологічного стану басейну малих річок України / А. В. Яцик. – Київ, 1992.
  10. Яцик А.В. Водогосподарська екологія / А. В. Яцик. – Київ, 2007.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Netrobchuk I., Mykoliuk L. (2018) Assessment of antropogenic loading at turia basin in Volyn region. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (70), 64-67 (in Ukranian, abstr. in English).