Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ОЦІНКА ЧУТЛИВОСТІ ҐРУНТІВ ДО АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПІВДЕННОГО СХИЛУ ВЕЛИКОГО КАВКАЗА У МЕЖИРІЧЧІ ДАШАГЛИЧАЙ-ГІРДІМАНЧАЙ

 1 Ісмайлова Л.,  2 Кулієва С.

1 Азербайджанський державний університет нафти і промисловості, Баку, Азербайджан
Інститут географії, Баку, Азербайджан

Анотація:

Для кожного природного компонента набір критеріїв і їх інтерпретація в категорії чутливості мають свої специфічні особливості. Інтенсивне освоєння гірських територій, яке призводить до різкої деградації щодо нестійких гірських геокомплексів, вимагає всебічного дослідження та виявлення закономірностей формування гірських ландшафтів з метою їх подальшої охорони та розробки заходів щодо їх оптимізації. В цьому плані гірські ландшафти Азербайджану в зв’язку з останніми подіями відчувають найбільше антропогенне навантаження.

У представленій статті коротко характеризуються загальні методичні особливості оцінювання чутливості ґрунтів до антропогенного навантаження. В цьому плані гірські ландшафти Азербайджану в зв’язку з останніми подіями відчувають найбільше антропогенне навантаження.

З метою складання програми ландшафтного планування для Південного схилу Великого Кавказу в статті було проведено багатоаспектний аналіз включає дослідження агроекологічних показників найбільш поширених на території ґрунтів. Слід зазначити, що фактор ґрунту вважається одним з найважливіших компонентів при складанні багатофункціональних карт з метою підготовки програми ландшафтного планування.

У ландшафтному плануванні оцінка ґрунту прийнята в якості одного з основних етапів. Для правильного і збалансованого використання ґрунту в обов’язковому порядку вивчається її чутливість до антропогенного навантаження і проводиться оцінка.

Закономірність загального територіального поширення ґрунтів формується під впливом структур поверхні, впливу переважаючих повітряних мас на територію, різноманітності ґрунтоутворюючих ґрунтів, ступенем забезпечення поверхні водою і інших чинників.

В ході оціночних і ґрунтово-екологічних досліджень територіальних земель, обліку шорсткості рельєфу, різноманітного ґрунтового покриву, встановлення комплексності має дуже велике значення. Проведення подібних досліджень, сприяє охороні земельних ресурсів, забезпечуючи їм сталий розвиток, а також має велике значення при пошуку їх ефективного використання.

Об’єктом дослідження нами було вибрано межиріччі Дашагільчай-Гірдиманчай, що знаходиться на південному схилі Великого Кавказу Азербайджану

У представленій статті з метою ландшафтного планування на основі класифікації ґрунтів були визначені, що впливають на чутливість земель, екзогенні рельєфоутворюючі і антропогенні фактори. Складена карта «Класифікація і оцінка чутливості ґрунтів до антропогенного навантаження південного схилу Великого Кавказу межиріччя Дашагільчай-Гірдіманчай» на основі ARCGIS 10.2. В якості вихідних даних для ГІС-аналізу досліджуваного регіону використані матеріали супутникової зйомки SRTM.

Ключові слова:
класифікація ґрунтів, антропогенне навантаження, ГІС, ландшафтне планування, оцінка ґрунтів.

Мова:
російська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.10

Посилання:

  1. Алиев Г.А. Джафаров Б.А. Баку: Почвоведение 1980. – 320 с.
  2. Будагов Б.А. Современные ландшафты Азербайджана. Баку: «Элм», 1988. -265 с.
  3. Будагов Б.А. Геоморфология южного склона Большого Кавказа. Баку: «Элм», 1969. -198 с.
  4. Булатов В.И., Черных Д.В. Горные ландшафты: пространственная организация и экологическая специфика. Аналит. обзор // СО РАН. ГПНТБ, ИВЭП. – Новосибирск, 2002.
  5. Климат Азербайджана. Под ред. Мадатзаде А.А. и Шихлинского Э.М., Баку: изд-во АН Азерб. ССР, 1968. -345 с.
  6. Məmmədov Qərib Şamil oğlu. Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi. Bakı : Elm, 2005. – 880 s.
  7. Məmmədov Qərib Şamil oğlu. Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasının əsasları. Bakı : Elm, 2007. – 664 s.
  8. Салаев М.Э. Диагностика и классификация почв Азербайджана. Баку: Элм, 1991г. -240 с
  9. Сейфуллаев Б.А. Экспериментальные ландшафтные исследования Шеки-Закатальского полигона методами дистационного зондирования. Фонды Ин-та географии АН Азербайджана, Баку, 1980, 99с.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Ismaylova L., Guliyeva S. (2018) Assessment of sensitivity of soils to anthropogenic loading of the southern slope of greater Caucasus of entre rios Dashaglychay-Girdimanchay. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (70), 59-63 (in Russian, abstr. in English).