Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

МОДЕЛЬ ЕКОЛОГО-ЛАНДШАФТОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Чебанова Ю., Лисенко В.

Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Анотація:

У статті представлено модель еколого-ландшафтознавчого дослідження, яка передбачає реалізацію чотирьох головних етапів: на першому – відбувався збір та систематизація наявної інформації, включаючи польові дослідження; на другому – була сформульована теоретико-методологічна база дослідження, визначені об’єкт і предмет, проаналізований сучасний стан вивченості питання та вироблений власний варіант вирішення наукового питання; на третьому етапі досліджені особливості структури та функціонування ландшафтів Запорізької області; четвертий – присвячений аналізу сучасного стану регіонального природокористування Запорізької області, виявленню особливостей прояву несприятливих природних процесів та аналізу залежностей їх прояву від рівня антропогенного перетворення, сформульовані авторські пропозиції щодо організації раціонального природокористування у регіоні та основи системи управління ландшафтами через процедуру планування, проектування, реалізації та контролю.

Ключові слова:
антропогенний ландшафт, регіональне природокористування, еколого-ландшафтознавчий аналіз,  Запорізька область.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.7

Посилання:

  1. Денисик Г.І. Антропогенне ландшафтознавство : навч. посібник. Частина І. Глобальне антропогенне ландшафтознавство / Г.І. Денисик. – Вінниця: Едельвейс, 2012. – 336 с.
  2. Гродзинський М.Д. Пiзнання ландшафту : мiсце i простiр. Том 1 / М.Д. Гродзинський. – К.: Київський національний університет, 2005. – 432 с.
  3. Маринич А.М. Природа Украинской СССР. Ландшафты и фізико-географическое районирование / А.М. Маринич, В.М. Пащенко, П.Г. Шищенко. – К.: Наук. думка. – 1985. – 224 с.
  4. Маринич О.М. Наукові засади дослідження ландшафтного різноманіття України / О.М. Маринич // Проблеми ландшафтного різноманіття України: збірник наукових праць. – К., 2000. – С. 11-16.
  5. Маринич О.М. Фізична географія України : підручник / О.М. Маринич, П. Г. Шишенко. – К.: Знання, КОО, 2006. – 511 с.3.
  6. Чебанова Ю.В. Общая характеристика сельскохозяйственных ландшафтов Запорожской области (Украина) / Ю.В. Чебанова // Кишоварз. – Душанбе: Таджикский аграрный университет, 2017. – № 2. – С. 31-33.
  7. Пащенко В.М. Методологія постнекласичного ландшафтознавства / В.М. Пащенко. – К.: [Б.в.], 1999. – 284 с.
  8. Шищенко П.Г. Прикладная физическая география / П.Г. Шищенко. – К.: Выща шк., 1988. – 192 с.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Chebanova Y., Lysenko V. (2018) The model of the ecological landscape science research of the regional system of the environmental management of Zaporizhzhya region. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (70), 47-50 (in Ukrainian, abstr. in English).