Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ПРИРОДООХОРОННЕ ЗНАЧЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО СВИДОВЦЯ (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)

1 Кагало О., Канарський Ю., Микітчак Т., Кобів Ю., Кияк В., Сичак Н., Башта А.-Т.,
2 Ковтонюк О.,
3 Царик Й., Дикий І., Шидловський І., Решетило О.

1 Інститут екології Карпат НАН України, Львів, Україна
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна

Анотація:
Центральна частина Свидовецького гірського хребта з прилеглим верхів’ям басейну й витоками річки Чорна Тиса належить до найбільш збережених і малопорушених гірських територій Українських Карпат, якій властиве виняткове біотичне й ландшафтне різноманіття. На цих теренах наявні унікальні високогірні льодовикові ландшафти та гідрологічні об’єкти, особливо цінні для заповідання старовікові ліси й праліси, оселища й популяції десятків рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин. Тут трапляються щонайменше 42 види судинних рослин, 14 – безхребетних тварин, 4 – земноводних, 19 – птахів і 14 видів ссавців, що включені до Червоної книги України (2009). Високогір’я масиву Свидовця має надзвичайно важливе значення для збереження біорізноманіття Українських Карпат як один з найважливіших осередків поширення реліктової бореально-альпійської та карпатської ендемічної біоти.
Водночас, ця територія опинилася під загрозою через запроектоване тут будівництво великого туристично-рекреаційного комплексу «Свидовець», що може призвести до безпрецедентного за масштабами руйнування і трансформації природних комплексів на площі приблизно 15-20 тис. га, яка дотепер була практично незаселеною і відносно важкодоступною. Втілення цього проекту буде мати руйнівні наслідки для стану природних екосистем і ландшафтів Свидовецького масиву, зумовить істотне погіршення гідрологічного режиму й забруднення води у верхів’ї басейну Чорної Тиси, поставить під загрозу деградації та знищення екосистеми унікальних гірських льодовикових озер, боліт і скельних відслонень, прирічкових і приполонинних лісів, оселищ і популяцій багатьох рідкісних видів рослин і тварин, що охороняються законом як в Україні, так і в Європейському Союзі.
У цій ситуації вважаємо необхідним створення природно-заповідного об’єкта загальнодержавного значення «Центральний Свидовець», що дозволить захистити природне середовище та біотичне різноманіття цієї території від негативних наслідків реалізації вказаного неадекватного бізнесового проекту.

Ключові слова:
біорізноманіття, охорона природи, руйнування гірських екосистем, природно-заповідні території, гірськолижний курорт, Свидовець, Карпати.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.6

Посилання:

 1. Агрокліматичний довідник по Закарпатській області. – Київ: Держсільгоспвидав Української РСР, 1960. – 120 с., додатки.
 2. Башта А.-Т.В. Альпійська тинівка в Українських Карпатах // Міжнародні аспекти вивчення та охорони бiорiзноманіття Карпат. – Рахів, 1997. – С. 4-7.
 3. Башта А.-Т.В. Фауна і поширення кажанів (Chiroptera: Vespertilionidae) в Українських Карпатах // Науковий вісник ДПМ. – 2009. – Вип. 25. – С. 267-274.
 4. Водна Рамкова Директива ЄС 2000/60/EC : основні терміни та їх визначення. – Київ: Вид. офіц. – 2006. – 240 с.
 5. Водний кодекс України : офіц. текст зі змінами станом на 04.08.2014 р. № 1990-ІІ // Відом. Верховної Ради України. – 2016. – 2/3. – С. 10.
 6. Геоботанічне районування Української РСР. – Київ: Наукова думка, 1977. – 303 с.
 7. Годованець Б.Й. Сучасний стан популяції беркута(Aquila chrysaetos) в Українських Карпатах // Вестн. зоологии. – 2003. – Т. 37, № 2. – С. 41-50.
 8. Годованець Б.Й. Орнітофауна Карпатського біосферного заповідника // Природа Карпат. Науковий щорічник Карпатського біосферного заповідника та Інституту екології Карпат. – 2016. – № 1. – С. 55–66.
 9. Директива Європейського Союзу 92/94/ЄЕС про збереження природних оселищ та видів природної фауни і флори (1992) / Оселищна концепція збереження біорізноманіття: базові документи Європейського Союзу / ред. О.О.Кагало, Б.Г.Проць. – Львів: ЗУКЦ, 2012. – С.28-95.
 10. Екологічний стан водотоків бассейну Верхньої Тиси (українсько-румунська ділянка) / за ред. С. О. Афанасьєва. – Ужгород: ІВА, 2010. – 36 с.
 11. Зелена книга України / під заг. ред. Я.П.Дідуха – К.: Альтерпрес, 2009. – 448 с.+48 кольор.с.
 12. Канарський Ю.В. Кліматичні зміни в регіоні Українських Карпат на початку ХХІ століття та їх вплив на біотичне різноманіття // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2016. – Том 7(14), № 1. – С. 15-36.
 13. Кияк В.Г. Малі популяції рідкісних видів рослин високогір’я Українських Карпат. – Львів: Ліга-Прес, 2013. – 248 с.
 14. Кіш Р.Я., Данилик І.М. Їжача голівка вузьколиста // Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха – К.: Глобалконсалтинг, 2009.– С. 269.
 15. Кобів Ю., Прокопів А., Борсукевич Л., Гелеш М. Поширення, стан популяцій та характеристика оселищ рідкісних і загрожених видів рослин у північній частині Свидовця (Українські Карпати) // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2009. – Вип. 49. – С. 63-82.
 16. Кобів Ю.Й. Популяції рідкісних видів рослин Українських Карпат: структура, динаміка, збереження. – Автореф. дис. … докт. біол. наук. – К., 2014. – 40 с.
 17. Ковтонюк О.В., Цвелих Є.М. Сніголавинні процеси території басейну верхньої течії р. Чорна Тиса // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : зб. наук. праць. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2014. – С. 98-104.
 18. Корб С.К. Каталог дневных бабочек бывшего СССР, с заметками по систематике и номенклатуре. – Нижний Новгород: С.К.Корб, 2005. – 158 с.
 19. Кравчук Я.С. Геоморфологія Полонинсько-Чорногірських Карпат – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 188 с.
 20. Круглов І. Делімітація, метризація та класифікація морфогенних екорегіонів Українських Карпат. – Укр. геогр. журн. – 2008. – С. 59-68.
 1. Малиновський К.А. Рослинність високогір’я Українських Карпат. – Київ: Наук. думка, 1980. – 280 с.
 2. Мателешко О. Ю. Водні твердокрилі Українських Карпат. – Ужгород: Мистецька Лінія, 2008. – 200 с.
 3. МикітчакТ. Гіллястовусі (Cladocera) й веслоногі (Copepoda) ракоподібні масиву Свидівець (Українські Карпати) // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2016. – Вип. 72. – С. 149-160.
 4. Ободовський О.Г., Курило С.М., Данько К.Ю. та ін. Гідрометереологічні умови формування та прогноз максимальних витрат води весняного водопілля у верхній течії р. Чорна Тиса // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2010. – Т. 3 (20). – С. 67-75.
 5. Ободовський Ю.О., Хільчевський В.К., Ободовський О.Г., Коноваленко О.С. Гідроморфологічний стан річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2016. – Т. 4 (43). – С. 38-53.
 6. Оселищна концепція збереження біорізноманіття : базові документи Європейського Союзу / ред. О.О.Кагало, Б.Г.Проць. – Львів: ЗУКЦ, 2012. – 278 с.
 7. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/288/reports/3dbe4505ee9b689013734f8b54ee9d1b.pdf
 8. Попов С.Г., Плющ И.Г. Булавоусые чешуекрылые (Lepidoptera: Papilionoidea & Hesperioidea) Западной Украины. – Ужгород: М-Студия, 2004. – 577 с.
 9. Природа Закарпатської області / за ред. К.І.Геренчука. – Львів: Вища школа. Вид-во Львів. ун-ту, 1981. – 156 с.
 10. Природно-заповідний фонд Закарпатської області / Заг. редакція С.С.Поп. – Ужгород: Карпати, 2011. – 256 с., іл.
 11. Рахівський район : природа, населення, господарство: навч.-метод. посіб. із професійно орієнтованої практики / за ред. Я.Б.Олійника. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2015. – 254 с.
 12. Решетило О. Зоогеографія – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 232 с.
 13. Різун В.Б. Туруни Українських Карпат – Львів, 2003. – 207 с.
 14. Романенко В.Д., Жулинський В.М., Оксіюк О.П. та ін. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями. – Київ: Символ-Т, 1998. – 48 с.
 15. Тлумачний посібник оселищ Резолюції №4 Бернської конвенції, що знаходяться під загрозою і потребують спеціальних заходів охорони. Перша версія адаптованого неофіційного перекладу з англійської (третього проекту офіційної версії 2015 року) / А.Куземко, С.Садогурська, О.Василюк. – Київ, 2017. – 124 с.
 16. Украинские Карпаты . Природа / Голубец М.А., Гаврусевич А.Н., Загайкевич И.К. и др. – Киев: Наук. думка, 1988. – 208 с.
 17. Хільчевський В.К., Лета В.В. Комплексна оцінка якості води р. Чорна Тиса // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2016. – Т. 3 (42). – С. 50-56.
 18. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха – К.: Глобалконсалтинг, 2009.– 900 с.
 19. Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І.А. Акімова – К.: Глобалконсалтинг, 2009.– 600 с.
 20. Червона книга Українських Карпат. Тваринний світ / ред. О.Ю.Мателешко, Л.А.Потіш. – Ужгород: Карпати, 2011. – 336 с.
 21. Черепанин Р.М. Аркто-альпійські види рослин Українських Карпат. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2017. – 92 с.
 22. Чопик В.І. Високогірна флора Українських Карпат. – К.: Наук. думка, 1976. – 268 с.
 23. Чорна Тиса. Інфраструктура курорту // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=696d4ce40972474997ec0d55622c7716&extent=24.1569,48.2725,24.3473,48.3414
 24. Carpathian list of endangered species. – WWF International Danube-Carpathian Programme, Vienna, Austria; and Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland. – 2003. – 84 pp.
 25. Červený zoznam papradorastov a semenných rastlín a živočichov Slovenska. Ochr. Prír. – 2001. – 20 (Suppl.). – S. 48-81.
 26. Kanarsky Yu., Geryak Yu., Lyashenko E. Ecogeographic structure of the moth fauna (Lepidoptera, Drepanoidea, Bombycoidea, Noctuoidea) in Upper Tisa river basin and adjacent areas (Ukraine) // “The Upper Tisa River Basin”: Transylvanian Review of Systematic and Ecological Research, vol.11 (2011). – Sibiu, 2011. – P.143-168.
 27. Klášterský I. Ad floram Carpatorossicam additamenta critica. Pars II // Preslia. – Praha. – 1930. – № 9. – S. 5-21.
 28. List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates / Farkač J., Král D., Škorpík M. [eds.]. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 2005. – 760 pp.
 29. Roubal J. Katalog Coleopterа (Brouku) Slovenska a Podkarpatska na zaklade bionomickem a zoogeografickem a spolu systematicky doplnek Ganglbauerovych “Die Kafer von Mitteleuropa” a Reitterovy “Fauna germanica”. – II. – Bratislava, 1936. – 435 pp.
 30. Terek J., Kovalchuk A., Kovalchuk N. et al. For the knowledge of protisto-, micro-, macrofauna and environmental conditions in Svydovets lakes (Ukraine) // Prirodnicke vedy, 2004. – Vol.40. – P. 184-194.
 31. WWF. Старовікові ліси та праліси Українських Карпат. ОЦЗЛ // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://gis-wwf.com.ua/

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Kagalo A., Kanarsky Y., Mykitchak T., Kovtoniuk O., Kobiv Y., Kyyak V., Sytschak N., Bashta A.-T., Tsaryk J., Dykyy I., Shydlovskyy I., Reshetylo O. (2018) Nature conservation value of the central Svydovets mountains (Ukrainian Carpathians). Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (70), 35-46 (in Ukrainian, abstr. in English).