Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

УПРАВЛІННЯ ЕКОСИСТЕМНИМИ ПОСЛУГАМИ: СТРАТЕГІЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Гавриленко О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація:

Проаналізовано концепцію екосистемних послуг та механізми запровадження платежів за такі послуги. Досліджено наявність в Україні передумов для включення екосистемних послуг у систему економічних відносин. Обґрунтовано першочерговість проведення системної ідентифікації та оцінки екосистемних послуг за їхніми видами, адміністративними, географічними, кліматичними та іншими ознаками. На прикладі послуг річкових екосистем розкрито їхню важливість для забезпечення населення водою належної якості, пом’якшення наслідків повеней, регулювання якості води, постачання прісноводних видів риб, рекреації тощо. Розроблено пропозиції щодо здійснення необхідних еколого-економічних заходів у гідроенергетиці та інших галузях господарства. Зокрема, мають бути інвентаризовані й оцінені вигоди, отримані від використання функцій екосистем економічними суб’єктами та іншими зацікавленими сторонами.

Ключові слова:
концепція екосистемних послуг, природний капітал, економічні цінності екосистем, послуги річкових екосистем, басейновий принцип управління, ідентифікація та оцінка екосистемних послуг.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.5

Посилання:

 1. Аналіз урядової програми розвитку гідроенергетики України до 2026 року // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://necu.org.ua/wp-content/uploads/2017/02/Hydropower_Report_WoC_2017.pdf
 2. Бистряков І.К. Системне визначення економічної оцінки природного багатства України / І.К. Бистряков, Д.В. Клиновий // Вісник НАН України. – 2015. – № 8.
 3. Бобылев С.Н. Экосистемные услуги и экономика / С.Н. Бобылев, В.М. Захаров. – М., 2009.
 4. Бурковський О.П. Концепція створення державного агентства екосистемних послуг / О.П. Бурковський, О.В. Василюк // Вiд заповiдання до збалансованого природокористування : Матер. Мiжнар. наук. конф. – Донецьк, 2013.
 5. Дегтярь Н.В. Сучасні методи економічної оцінки екосистемних послуг / Н.В. Дегтярь. // Ефективна економіка. – 2012. – № 2 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_2_45
 6. Звернення до Президента України Петра Порошенка з приводу загрози знищення святинь українського народу у зв’язку з ухваленням Урядом України Програми розвитку гідроенергетики до 2026 року // Жива Україна. – 2017. – № 1.
 7. Мішенін Є.В. Економіка екосистемних послуг : теоретико-методологічні основи / Є.В. Мішенін, Н.В. Дегтярь // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – № 2.
 8. Мішенін Є.В. Стратегічні орієнтири в управлінні екосистемними послугами водно-болотних угідь / Є.В. Мiшенін, Н.В. Дегтярь // Механізм регулювання економіки. – 2016. – № 1.
 9. Пелюх О.Р. Метод експерименту з вибором в оцінюванні вартості послуг лісових екосистем / О.Р. Пелюх, Л.Д. Загвойська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2017. – Т. 27, № 7.
 10. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року. Розпорядження Кабінету міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 932-р // Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249573705?=print
 11. Про схвалення Програми розвитку гідроенергетики на період до 2026 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 552-р // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/552-2016-%D1%80.
 12. Решения, принятые конференцией сторон конвенции о биологическом разнообразии на ее пятом совещании. – Найроби, 15-26 мая 2000 года // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.cbd.int/doc/decisions/cop-05/full/cop-05-dec-ru.pdf
 13. Сидорук Б.О. Особливості механізму застосування платежів за екосистемні послуги у галузі водокористування / Б.О. Сидорук // Сталий розвиток економіки. – Вип. 3. – 2011.
 14. Сташук В.А. Наукові засади раціонального використання водних ресурсів України за басейновим принципом : монографія / В.А. Сташук, В.Б. Мокін, В.В. Гребінь, О.В. Чунарьов; за ред. В.А. Сташука. – Херсон, 2014.
 15. Файфура В.В. Природна спадщина і природне надбання : питання економічної оцінки / В.В. Файфура, Т.Е. Царик // Регіональні аспекти розвитку : розміщення продуктивних сил України. – Вип. 11. – 2006.
 16. Файфура В.В. Екосистемні платежі в контексті формування й оптимізації довкілля / В.В. Файфура, С.А. Надвиничний // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – Вип. 21.
 17. Федоренко М.А. Класифікація екосистемних послуг природоохоронних територій / М.А. Федоренко // Збалансоване природокористування. – 2017. – № 1.
 18. Brauman K.A. The Nature and Value of Ecosystem Services : an overview highlighting Hydrologic services / A. Brauman, G.C. Daily, T.K. Duarte, H.A. Mooney // Annual Review of Environmental Resources. – 2007. – No 32.
 19. Brown T. Defining, valuing and providing ecosystem goods and services / Brown, J. Bergstrom, J. Loomis // Natural Resources Journal. – 2007. – No 47(2).
 20. Costanza R. The value of the world’s ecosystem services and natural capital / R. Costanza, R. d’Arge, R. de Groot, S. Farber and other // Nature. – 1997. – Vol. 387.
 21. Costanza R. Changes in the global value of ecosystem services / R. Cost.anza, R. Groot, P. Sutton et al. // Global Environmental Change. – 2014. – No
 22. Daily G.C. Introduction : What are ecosystem services? / G.C. Daily // Nature’s Services : Societal Dependence on Natural Ecosystems. –
 23. Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being : Synthesis. – Island Press, Washington, DC. – 2005.
 24. Schumacher E.F. Small is Beautiful : A Study of Economics As If People Mattered / F. Schumacher. – London, 1973.
 25. Study of Critical Environmental Problems (SCEP). Man’s Impact on the Global Environment. – Cambridge,
 26. The Economics of Ecosystems and Biodiversity // Web source: http://www.teebweb.org/
 27. Towards a Common International Classification of Ecosystem Services (CICES) for Integrated Environmental and Economic Accounting // Web source: https://cices.eu/resources/

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Gavrylenko O. (2018) Managing ecosystem services: strategy of implementation in Ukraine. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (70), 29-35 (in Ukrainian, abstr. in English).