Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТСЬКОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

1 Бейдик О.,  2 Топалова О.

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
2 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь

Анотація:

Розглянуто природокористування з одного боку як одна з прикладних наукових галузей, що базується на природонаукових знаннях і комплексі фундаментальних суспільно-економічних дисциплін, а з іншого як розгалужена і потужна практика та суспільний досвід використання природних умов природних ресурсів. Розкрито основні етапи наповнення та структуру програми з природокористування, яка складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» з напряму підготовки «Сфера обслуговування», спеціальності «Туризмознавство». Наведено ряд структурно-логічних моделей стосовно обраній тематиці.  Проведені дослідження та здійснена якісна оцінка природних компонентів у межах НПП України може компенсувати неповний реєстр даних ресурсної бази адаптивного туризму та виступити своєрідною «дорожньою картою» при реалізації різноманітних туристсько-адаптивних програм для маломобільної категорії населення.

Ключові слова:
природокористування, структурно-логічне моделювання, адаптивний туризм.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.3

Посилання:

 1. Бейдик О.О., Новосад Н.О. Унікальна Україна : географія та ресурси туризму / О. О. Бейдик, Н. О. Новосад // Навч. посіб. – К.: Альтерпрес, 2013. – 572 с.
 2. Бейдик О.О. Рекреаційні ресурси України / О. О. Бейдик // Навч. посіб. – К.: Альтерпрес, 2011. – 462 с.
 3. Бейдик О.О., Мельничук А.Л., Орещенко А.В. Діагностика адаптивного туризму // Часопис картографії: Зб. наукових праць. – К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2015. – Вип. 12. С. 90-104.
 4. Бейдик О. О., Топалова О. І. Адаптивний туризм : передумови та перспективи розвитку, лідери Духу і Волі : навч. посіб. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – 402 с.
 5. Минц А. А. Экономическая оценка естественных ресурсов / А. А Минц. – М.: Мысль, 1972. – 302 с.
 6. Панченко Т. Ф. Туристичне середовище: архітектура, природа, інфраструктура.- К.: Логос, 2009.-176 с.
 7. Реймерс Н. Ф. Природопользование: Словарь-справочник. – М.: Мысль, 1990. – 637 с.
 8. Руденко В. П. Географія природно-ресурсного потенціалу України / В. П. Руденко. – К. : Академія, 1999. – 568 с.
 9. Руденко Л. Г. Стан виконання в Україні положень «Порядку денного на ХХІ століття» (2002-2012 рр.); за ред. Руденко Л. Г. – К. : Академперіодика, 2014. – 359 с.
 10. Топалова О. І. Суспільно-географічні передумови та перспективи розвитку адаптивного туризму в Україні : автореф. дис. … канд. геогр. наук; спец. : 11.00.02 – економічна та соціальна географія / Олеся Іллівна Топалова – К., 2016. – 175 с.
 11. Шумский В. М. Этноландшафтная адаптация – путь к рациональному природопользованию / В. М. Шумский, О. И. Топалова. // Культура народов Причерноморья. – 2010. – №177. – 160-165 с.
 12. Яковенко И. М. Рекреационное природопользование : методология и методика исследований [Текст] : монография / И. М. Яковенко. – Симферополь : Таврия, 2003. – 331 с.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Beydik A., Topalova O. (2018) Theoretical and practical aspects of recreation and tourism environmental management. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (70), 15-21 (in Ukrainian, abstr. in English).