Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ГЕОЕКОЛОГІЯ У НАУКОВО-ОСВІТНЬОМУ ВИМІРІ

Шищенко П., Гавриленко О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Розглянуто становлення геоекологічної парадигми, а також різні тлумачення змістовної сутності геоекології. Проаналізовано завдання міждисциплінарної геоекології та її прикладний антропоцентричний аспект, на основі якого мають формуватися планувально-проектні рішення. Розкрито методи оцінних і прогнозних геоекологічних досліджень, що слугують встановленню ступеня придатності геоекосистем для різних видів діяльності та обґрунтування проектів природокористування. Виходячи з важливості засвоєння студентами знань про дестабілізацію природного середовища як природно-техногенного цілого, обґрунтовано доцільність викладання прикладної геоекології окремою навчальною дисципліною. Розкрито зміст і послідовність застосування інноваційних активних методів у навчальному процесі, зокрема, методу проектів. Наведено приклад проектної діяльності студентів у разі обрання конкретної теми проекту з дисципліни «Геоекологія України».

Ключові слова: геоекосистеми, геоекологічне оцінювання і прогнозування, обґрунтування проектів природокористування, метод проектів, геоекологічна освіта.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.2

Посилання:

 1. Арманд Д.Л. Наука о ландшафте / Д.Л. Арманд. – М., 1975.
 2. Бачинский Г.А. Геоэкология как область соприкосновения географии и социоэкологии / Г.А. Бачинский // Изв. Всесоюзн. геогр. общ-ва. – 1989. – Т. 121. – Вып. 1.
 3. Бочаров В.Л. Геоэкология как наука : структурирование и тезаурус, современное состояние и перспективы развития / В.Л. Бочаров // Вестн. Воронеж. ун-та. – Сер. геология. – 2004. – № 2.
 4. Голубев Г.Н. Геоэкология : учебник / Г.Н. Голубев. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2006.
 5. Голубев Г.Н. Основы геоэкологии : учебник / Г.Н. Голубев. – 2-е изд., стер. – М., 2013.
 6. Жекулин В.С. Экологическая парадигма в географии и задачи Географического общества СССР / В.С. Жекулин, С.Б. Лавров, Б.С. Хорев // Изв. Всесоюзн. геогр. общ-ва. – 1987. – Т. 119. – Вып. 6.
 7. Карбованець О.І. Метод проектів – сучасна педагогічна технологія навчання освітніх закладів різних рівнів / О.І. Карбованець, Н.В. Куруц, Н.Б. Голуб, А.А. Майорош // Науковий вісник Ужгородського нац. ун-ту. Серія Педагогіка. Соціальна робота. – 2008. – Вип. 15.
 8. Коровіна В.А. Метод проектів як форма організації самостійної роботи студентів у процесі вивчення курсу «Екологія» / В.А. Коровіна // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/3718/1/V_Korovina_APPMVPSHUGVO_IS_UKKUBG.pdf
 9. Круглов І.С. Геоекологія та географія / І.С. Круглов // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Серія : географія. – 2004. – № 2, Ч. 1.
 10. Мильков Ф.Н. Геоэкология и экогеография : их содержание и перспективы развития / Ф.Н. Мильков // Известия РАН. Серия «География». 1997. – № 3.
 11. Морачевский В.Г. Основные понятия геоэкологии / В.Г. Морачевский, К.М. Петров // Основы геоэкологии. – С.-Пб., 1994.
 12. Розанов Л.Л. Методологический аспект геоэкологии / Л.Л. Розанов // Вестник МГОУ. Серия : Естественные науки. – 2015. – № 2.
 13. Совгіра С.В. Методика навчання екології : навч. посібник-практикум / С.В. Совгіра. – 3-тє вид. – Умань, 2016.
 14. Сочава В.Б. География и экология / В.Б. Сочава // Материалы V съезда Географического общества Союза ССР. – 1970.
 15. Топчиев А.Г. Геоэкология : Географические основы природопользования / А.Г. Топчиев. – Одесса, 1996.
 16. Тролль К. Ландшафтная экология (геоэкология) и биогеоценология . Терминологическое исследование / К. Тролль // Изв. АН СССР. Серия геогр. – 1972. – №3.
 17. Чайковська Г.Б. Проектні технології як ефективний засіб формування екологічної культури студентів / Г.Б. Чайковська // Наукові записки ТНПУ імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2017. – № 3.
 18. Шищенко П.Г. Геоекологія України: підручник / П.Г. Шищенко, О.П. Гавриленко. – К., 2017.
 19. Ясаманов Н.А. Основы геоэкологии: уч. пос. / Н.А. Ясаманов. – М., 2003.
 20. Forman R.T.T. Landscape ecology / R.T.T. Forman, M. Godron. – New York, 1986.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Shyshchenko P., Havrylenko O. (2018) Geoecology in the scientific and educational dimension. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (70), 9-15 (in Ukrainian, abstr. in English).