Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

КРИТЕРІЇ ПРИНАЛЕЖНОСТІ ДО СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В СТОЛИЧНОМУ МАКРОРАЙОНІ УКРАЇНИ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Олійник Я., Перегуда Ю.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
У статті розкрито проблематику ідентифікації середнього класу в Україні на прикладі Столичного макрорайону. Показано, що наукові підходи, що застосовуються в зарубіжних наукових школах, не можуть бути використані в українських умовах через низку причин. Зокрема, низький рівень доходів в країні в цілому спричинив зниження прийнятного рівня доходів. До того ж, через специфіку методологічної бази української держаної статистики, данні по середньому класу державні органи не збирають. Відтак, сама лише ідентифікація середнього класу в українських умовах є суттєвою практичною та науковою проблемою. Одним з підходів, який дозволяє оминути ці протиріччя, є суб’єктивний метод, тобто, проведення соціологічного дослідження. Авторами статті наведені дані такого дослідження, яке було здійснено у межах Столичного макрорайону. В результаті було встановлено, що професійно-освітній рівень є одним з визначальних чинників, за яким в суспільному сприйнятті слід відносити до середнього класу.

Ключові слова:
середній клас, критерії виділення середнього класу, Столичний макрорайон.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.1

Посилання:

 1. Василюк Д.Я. Професійний статус та рівень освіченості як критерій належності до середнього класу суспільства // Вісник Прикарпатського університету. Сер.«Економіка, №9, 2012. – С. 339-342.
 2. Василюк Д.Я. Розвиток середнього класу в Україні з позиції нової ідеології його функціональності // Глобальні та національні проблеми економіки, №2, 2015. – С. 843-847.
 3. Воднік В.Д. Середній клас як суб’єкт соціальнополітичних процесів в умовах побудови громадянського суспільства в Україні // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, №3, 2016. – С. 30-42.
 4. Головне управління статистики Житомирської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zt.ukrstat.gov.ua.
 5. Головне управління статистики у Київській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kievobl.ukrstat.gov.ua
 6. Головне управління статистики у Чернігівській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.chernigivstat.gov.ua.
 7. Головня Ю.І. Детермінанти розвитку малого та середнього бізнесу в регіоні // Економічний простір, №90, 2014. – С. 88-96
 8. Лібанова Е.М. Трансформаційні процеси, соціальна стратифікація і перспективи становлення середнього класу // Економіка і прогнозування, №2, 2002. – С. 34-60.
 9. Поснова Т.В. Роль середнього класу в системі економічної безпеки // Економічний простір, №109, 2016. – С. 109-120.
 10. Ball J., Kemp S. (2004) The social geography of child care: Making up a middle‐class British Journal of Sociology of Education.. P. 229-244.
 11. Bledstein B. (1976)The Culture of Professionalism . The Middle Class and the Development of Higher Education in
 12. Blumin S. (1989) The emergence of the middle class : Social experience in the American city 1760-1900.
 13. Cosgrove I., Jackson R. (2015) The geography of recreation and leisure.
 14. Graham B., Ashworth G., Tunbridge J. (2016) A geography of heritage : Power, culture and economy. Routledge.
 15. Ley D. (1997) The new middle class and the remaking of the centralcity.
 16. Savage M. (2014) Property Bureaucracy & Culture : Middle Class Formationin Contemporary Britain.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Oliinyk Y., Pereguda Y.  (2018) Professional-educational level as the criteria of the middle-class participation in the capital region of Ukraine: social-geographical investigation. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (70), 5-9 (in Ukrainian, abstr. in English).