Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ТРАНСПОРТНІ ГЕОТЕХСИСТЕМИ ЯК ФАКТОР ВТРАТИ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Гавриленко О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Досліджено прояви негативного впливу геотехсистем (ГТС) транспортного призначення на природне середовище та визначено шляхи мінімізації і запобігання цьому впливові. Визначено фрагментацію навколишнього простору як найбільш негативний серед усіх видів впливу лінійних транспортних ГТС на природне середовище. Фрагментація природних оселищ диких видів у всьому світі визнана фактором, що спричинює зниження біорізноманіття. Розкрито інші прояви втручання людини у природне середовище у процесі будівництва лінійних транспортних споруд, наслідками чого є значні порушення біотичних компонентів природних ландшафтів. Це передусім повна або часткова руйнація біотопів через штучно утворений бар’єрний ефект – розділення (фрагментація) природних оселищ на ізольовані ділянки. Крім цього, транспортні ГТС спричинюють хімічне забруднення навколишнього середовища, порушення режиму поверхневого і підземного стоку, перебудову рельєфу, знищення рослинного покриву, шум і вібрацію грунту, активізацію несприятливих екзогенних процесів, загибель і травмування живих організмів у результаті їхнього зіткнення з транспортними засобами.

Обґрунтовано необхідність мінімізації ефекту дороги як екологічного бар’єру з метою зменшення втрат існуючого біорізноманіття. Головним шляхом збереження міграційних потреб диких тварин запропоновано створення спеціальних конструкцій для перетину тваринами доріг – екодуків: біопереходів і мостів, кульвертів, дренажних труб тощо. Розглянуто значення узбіч як перехідних зон від технічної споруди до природної підсистеми у складі транспортної ГТС, які можуть забезпечувати зв’язність елементів екомережі й функціонувати як міграційні коридори для пересування диких видів, а також доповнювати і збагачувати прилеглі сильно порушені ландшафти. Запропоновано заходи щодо оптимізації зимового утримання доріг.

Ключові слова:

геотехсистеми транспортного призначення, фрагментація оселищ, біорізноманіття, руйнація біотопів, екодук, зв’язність природного середовища.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.68.6

Посилання:

 1. Гавриленко О.П. Геоекологічні проблеми проектування, будівництва та експлуатації транспортних геотехсистем Чернівецької області / О.П. Гавриленко // Ландшафти та геоекологічні проблеми Дністровсько-Прутського регіону. – Чернівці, 2005.
 2. Гавриленко В.М. Розвиток екомережі з врахуванням елементів транспортної мережі (визначення підходів та пілотного регіону) / В.М. Гавриленко, О.М. Деркач, Г.В. Коломієць та ін. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія Екологія. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 1.
 3. Державні будівельні норми України: Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження і випробування. ДБН В.2.3-6:2009. – К, 2009.
 4. Загороднюк І.В. Загибель тварин на дорогах: оцінка впливу автотранспорту на популяції диких і свійських тварин / І.В. Загороднюк // Фауна в антропогенному середовищі. – Луганськ, 2006.
 5. Коротченко М.В. Дослідження ефективності акустичних екранів на автомобільних дорогах України / М.В. Коротченко, Ю.С. Шевченко // Сучасні комп’ютерно-інноваційні технології проектування, будівництва, експлуатації автомобільних доріг і аеродромів. – 2012.
 6. Кохан О.В. Технічні параметри для екобезпечного переходу диких тварин через автодороги України / О.В. Кохан, Я.I. Мовчан // Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення. – Дрогобич, 2012.
 7. Кохан О.В. Управління ризиками щодо загибелі тварин на дорогах України / О.В. Кохан // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія Екологія. – Кам’янець-Подільський, 2016. Вип. 1.
 8. Литвиненко Т.П. Екологічні принципи проектування автомобільних доріг / Т.П. Литвиненко // Галузеве машинобудування, будівництво. – 2013. – Вип. 4 (39). – Т. 2.
 9. Оновлена транспортна стратегія України // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://mtu.gov.ua/files/strategy_ukr.pdf
 10. Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.10.2010 № 2174-р // Електронний ресурс. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2174-2010-%D1%80
 11. Степура В.С. Основи експлуатації автомобільних доріг і аеродромів : навч. пос. / В.С. Степура, А.О. Бєлятинський, Н.В. Кужель. – К., 2013.
 12. Шаповалов А.Л. Обґрунтування організації біопереходів для тварин / А.Л. Шаповалов, Т.В. Бондар. // Вісник ХНАДУ. – 2011.
 13. Шаповалов А.Л. Дослідження біопереходів для тварин на автомобільних дорогах України / А.Л. Шаповалов // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. – 2013.
 14. Шищенко П.Г. Геоекологічне обгрунтування проектів природокористування: підручник / П.Г. Шищенко, О.П. Гавриленко. – К., 2014.
 15. COST 341. Habitat Fragmentation due to Transportation Infrastructure. Wildlife and Traffic : A European Handbook for Identifying Conflicts and Designing Solutions // Web source : http://www.iene.info/wp-content/uploads/COST341_Handbook.pdf
 16. Seiler A. Ecological effects of roads // Web source : http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.556.1764&rep=rep1&type=pdf
 17. Wildlife Crossings Around the World // Web source : http://www.amusingplanet.com/2012/07/wildlife-crossings-around-world.html

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:
Gavrylenko O. (2017) Transport geotechnical systems as a factor of loss biodiversity. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3-4 (68-69), 35-40 (in Ukrainian, abstr. in English).