Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКАХ ЖИТЛА, ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

Запотоцька В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація:

В статті розглядаються теоретичні та прикладні засади формування цін на житло в межах регіональних ринків. В процесі дослідження встановлено, що розвиток регіонального ринку житла в найбільшій мірі підпорядковується дії теорій регіонального розвитку та загальноекономічних теорій (вартості та ціни). Такі теорії чинять спільний вплив на формування ціни та на механізми ціноутворення. З’ясовано, що ціноутворення це є об’єктивний процес визначення і встановлення ціни в межах регіону, який відбувається перш за все на регіональному та локальному рівні, торкається окремого регіонального ринку й піддається регулюванню з боку держави. Встановлено, що формування регіональних ринків житла є надто складним процесом та відзначається великою кількістю чинників, які здійснюють вплив на процеси його формування. Шляхом теоретичного узагальнення на основі емпіричного підходу нами виділено шість груп чинників, які здійснюють прямий та опосередкований вплив на попит та пропозицію на регіональному ринку житла. Це територіальні чинники ринку житла, якісні характеристики житла, економічні чинники, демографічно-розселенські, законодавчо-правові та соціально-психологічні чинники.

Наведено динаміку та підтверджено диференціацію цін на житло в межах найбільших міст України та в межах міста Києва.

Ключові слова:

житло, ринок житла, чинники ціноутворення, динаміка цін, вартість нерухомості.

 DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.66.23

Посилання:

 1. Official site of Global House price decline spreads around the world as investors wait to pounce [An electronic resource] − The access mode: http://www.knightfrank.com.ua/
 2. Official site of Department of Housing and Urban Development [An electronic resource] – The access mode: http://www.hud.gov/
 3. Палеха Ю. М. Економіко-географічні аспекти формування вартості територій населених пунктів / Ю. М. Палеха. – К. : Профі, 2006. – 294с.
 4. Герасимчук З.В. Конкурентоспроможність регіону: теорія, методологія, практика: [Монографія] / З.В. Герасимчук, Л.Л. Ковальська. – Луцьк: Надстир’я, 2008. – 245 с.
 5. Новоселов А.С. Теория региональных рынков: [учеб.] / А.С. Новоселов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 448 с.
 6. Барнз В. Нові регіональні економіки / Вільям Барнз, Ларрі Ледебур; [пер. з англ. А. Пехник]. – Львів: Літопис, 2003. – 196 с.
 7. Варналій З.С. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: [Монографія] / З.С. Варналій. – К.: Знання, 2005. – 498 с.
 8. Гриценко А. Еволюція вартості / А. Гриценко // Економіка України. – 2001. – №4. – С. 45-55.
 9. Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй / А. Сміт; [пер. з англ.]. – К.: “Port – Royal”, 2001. – 590 с.
 10. Рикардо Д. Сочинения. Начала политической экономии и налогового обложения / Д. Рикардо; [пер. с англ.] под ред. М.Н. Смит. – Том 1. – М.: Госполитиздат, 1955. – 358 с.
 11. Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі / М. Блауг; [пер. з англ. І.Дзюб]. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2001. – 670 с.
 12. Шевченко А. Маржиналізм: історія, теорія, практика / А. Шевченко, В. Жученко, С. Ніколаєнко // Економіка України. – 1999. – №8. – С. 55-61.
 13. Українська економічна думка: [хрестоматія] / Упоряд. С.М. Злупко. – К.: Знання, 2007. – 694 с.
 14. Фридман Дж. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости / Дж. Фридман, Ордуэй Ник; [пер. с англ.]. – М.: “Дело Лтд”, 1995. – 480 с.
 15. Асаул А.М. Економіка нерухомості: [підручник] / А.М. Асаул, І.А. Брижань, В.Я. Чевганова. – К.: “Лібра”, 2004. – 304 с.
 16. Симионов Ю. Ф. Экономика недвижимости /  Ю. Ф. Симионов, Л. Б. Домрачев. – М. : МАРТ, 2004. – 224 с.
 17. Кутилин П. А. Географические факторы дифференциации стоимости земель городских поселений Московской области : автореф. дис. на соискание учен.  степени  канд.  геогр.  наук : спец.  25.00.24 “Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география” / П. А. Кутилин – М., 2007. – 21 с.
 18. Палеха Ю. М. Вплив географічних чинників на формування вартості територій населених пунктів: концептуальні засади дослідження / Ю. М. Палеха // Український географічний журнал. – 2006. – №1. – С. 46–50
 19. Гуров С. А. Факторы ценообразования рынка недвижимости: географические аспекты / С. А. Гуров // Культура народов Причерноморья. – 2006. – №85. – С. 40-43.
 20. Taylor J. Spatial disparities in the impact of the 1990-92 recession: an analysis of UK counties / J. Taylor, S. Bradley // Oxford bull. of economics a. statistics. – Oxford, 1994. – Vol. 56, № 4. – P. 367-382.
 21. Геєць В.М. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування / В.М. Геєць, Т.С. Клебанова, О.І. Черняк та ін. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2008. – 396 с.
 22. Нерухомість в Україні: купувати чи ні // Експрес. – 23-24 січня 2007. – С. 15.
 23. Манцевич Ю.М. Вплив соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на розвиток житлового господарства / Ю.М. Манцевич // Економіка та держава. – 2008. – № 3. – С. 15–18.

 Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Zapototska V. (2017) Pricing of regional housing markets, theoretical and applied aspects. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1-2 (66-67), 138-146 (in Ukrainian, abstr. in English).