Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

РОЗВИТОК БУРЯКОЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Сосницька Я., Саган Я.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк

Анотація:

Всебічно розкрито сучасний стан бурякоцукрового виробництва у Волинській області та проаналізовано динаміку, що характерна для нього у сучасних ринкових умовах. Охарактеризовано переробну ланку бурякоцукрового комплексу регіону дослідження на прикладі цукрових підприємств, зазначено пробеми їх функціонування. Виокремленні головні проблеми та перспективи розвитку бурякоцукрового комплексу області. У процесі наукового дослідження використано низку методів, основні з яких: теоретичного узагальнення, порівняння та аналізу, системно-структурний аналіз,  картографічний. На основі опрацювання статистичних даних створено картосхему, що відображає регіональні відмінності бурякоцукрового виробництва регіону дослідження.

Ключові слова:

бурякоцукровий комплекс, посівна площа, середня урожайність, рентабельність, Волинська область

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.66.19

Посилання:

  1. Брік С. В. Тенденції розвитку та інтенсивність цукробурякового виробництва / С. В. Брік // Агроінком. – 2012. – №2–6. – С. 20-24.
  2. НАНУ «Укрцукор». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrsugar.com/uk.
  3. Парубок Н. В. Розвиток цукробурякового підкомплексу Черкаської області / Н. В. Парубок // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. – 2016. – Вип. 16. – С. 79 –82.
  4. Рибачук-Ярова Т. В. Тенденції розвитку цукробурякового виробництва. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8803/1/tendencii.pdf.
  5. Статистичний щорічник Волинської області за 2015 рік/ [за ред Науменка В. Ю.]. – Луцьк: Головне управління статистики у Волинській області, 2016. – С. 272–301
  6. Томілін, О. О. Проблеми розвитку цукробурякової галузі агропромислового комплексу [Текст] / О. О. Томілін // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / В.П. Мікловда, М.І. Пітюлич, Н.М. Гапак. – Ужгород: Видавництво УжНУ “Говерла”, 2012. – Вип. 3 (37). – С. 51–54.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Sosnitsky Y., Sagan J.  (2017) Development of the beverage production in market conditions (on the example of the Volynsk region). Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1-2 (66-67), 117-120 (in Ukrainian, abstr. in English).