Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

СХЕМА СИСТЕМНОГО ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО АНАЛІЗУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ

Корома Н.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація:

Стаття присвячена проблемам дослідження територіально-політичної системи (ТПС), як об’єкта вивчення політичної географії. Метою роботи є формулювання основних підходів при розробці схеми політико-географічного аналізу територіально-політичних систем на мікро-, мезо- та макрорівнях. Використання методів системного аналізу і синтезу, індуктивно-дедуктивного доведення, абстрагування та логічних побудов забезпечило системність дослідження. Було проаналізовано значний масив матеріалу наукового та публіцистичного спрямування з питань політико-географічних та геополітичних досліджень. Обґрунтовані ключові позиції побудови схеми системного політико-географічного аналізу, що враховують сучасні виклики розвитку суспільства. Це дослідження розв’язує ряд нових завдань, які мають теоретико-методологічне значення: інтерпретація системи понять, що формує сучасне поле політико-географічних досліджень ТПС на різних ієрархічних рівнях. Практичне впровадження схеми системного політико-географічного аналізу дасть можливість комплексно вивчати проблеми територіально-політичної організації суспільства, також проводити вузькоспеціалізовані дослідження окремих елементів ТПС, або ж аналізувати територію з точки зору якоїсь ключової (вузлової) проблеми.

Ключові слова:

політична географія, територіально-політична система (ТПС), системний аналіз, геополітична структура світу, геополітичний регіон

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.66.16

Посилання:

 1. Дністрянський М.С. Геополітичні доктрини і підходи:критичний аналіз методології. Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 114с.
 2. Дністрянський М.С. Політична географія та геополітика України: Навчальний посібник. Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2010. — 344 с.
 3. Каледін Н.В. Політична географія: витоки та принципи наукової концепції / С.-Петербурзький державний ун-т. – С.-Пб., 1997. – 163 с.
 4. Кисельов Є. Л. Методологія геополітики / Українська Академія держ. управління при Президентові України; Харківський регіональний ін-т. — Х.: Видавництво ХарРІ УАДУ «Магістр», 2002. — 136 с.
 5. Книш М. М. Політико – географічна глобалістика: навч. посібник / М. М. Книш, Л. І. Котик . – Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 2013.- 505с.
 6. Колосов В. А., Мироненко Н.С. Геополітика і політична географія. — М.: Аспект Прес, 2002. – 479 с.
 7. Становлення політичної географії // Джон Еґнью. – [Становлення суспільної географії]. – Лондон, Факультет географії, UCLA, 2002.
 8. Стафійчук В.І. Методологічні підходи в геополітиці // Економічна і соціальна географія. Наук. Зб. / Ред. кол. С.І.Іщук (відп. ред.) та ін. К., 2007. – Вип. 57. – С. 26-32.
 9. Трохимчук С. В. Політична географія світу: навч. посіб. / Трохимчук С. В., Федунь О. В. Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Факультет міжнародних відносин. — 2-ге вид., перероб., доп. — К. : Знання, 2007. — 422c.
 10. Циганков П.А. Політична соціологія міжнародних відносин: Навч. посібник / Ін-т «Відкрите суспільство». – М.: Радікс, 1994. – 319 с.
 11. Цимбурський В. Л. Росіяни і геоекономіка // Pro et contra. – 2003. – Т. 8. – №2. — С.178-216.
 12. Шаблій О.І. Соціально-економічна географія України: Навч. посіб. / Білецький М.І., Заставецький Б.І.; Олег Іванович Шаблій (ред.). — 2-е вид., перероб. та доп. — Л. : Світ, 2000. — 679с.
 13. Яценко Б.П. Політична географія та геополітика: Навч. посібник / За ред. Б.П. Яценка; Стафійчук В.І., Брайчевський Ю.С. Київ. нац. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. – К.: Либідь, 2007. – 255с.
 14. Яценко Б.П. Особливості територіально-політичних систем національного і транснаціонального рівня (до проблем концепції географічних місць) // Міжнародна наукова конференція «ГЕОГРАФІЯ: ВИКЛИКИ XXI СТОЛІТТЯ» присвячена 80-річчю географічного факультету Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (м. Сімферополь, 08-12 квітня 2014 р.) / Геополитика и экогеодинамика регионов. – Симферополь. – 2014 – Том 10, вип. 2. – С.69-71.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Koroma N. (2017) Scheme of systemic politico-geographical analysis: theoretical and methodological foundations. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1-2 (66-67), 105-108 (in Ukrainian, abstr. in English).