Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ЕТНОС ЯК КУЛЬТУРНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ЯВИЩЕ

Гетьман В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація:

Єдність етносу і біосфери – основна умова існування життя на Землі. Життєвий процес будь-якого народу повинен вписуватися в загальний еволюційний розвиток біосфери. У противному випадку він буде викинутий “відцентровою” силою  за “борт” еволюції.

Взаємодія етносу з природним середовищем у найістотніших рисах простежується в основному на рівні села й охоплює не лише виробничу, а й духовну сферу.

На прив’язаності до сільської місцевості формувався менталітет українського етносу. Втрата цієї прив’язаності рівнозначна втраті ідентичності корінного народу, який споконвіку жив на землях сучасної України.

Ключові слова:

біосфера, нація, етнос, етногенез, ідентичність, ландшафт, заповідна природа

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.66.15

Посилання:

 1. Гетьман В. І. Культура кожного етносу є культурою екологічною / Володимир Іванович Гетьман // Рідна природа, № 4, 2002. – С. 15-18.
 2. Гетьман В. І. Гуманістична цінність заповідних ландшафтів національної та регіональних екомереж України / Володимир Іванович Гетьман // Екологічний вісник, № 1-2, 2003. – С. 5-7.
 3. Гетьман В. І. Національний ландшафт та український етнос / Володимир Іванович Гетьман // Зелені Карпати, № 1-2, 2010. – С. 46-49.
 4. Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли / Лев Николаевич Гумилев. – М. : Айрис-пресс, 2005. – 560 с.
 5. Гумилев Л. Н. Конец и вновь начало/ Лев Николаевич Гумилев. – М. : АСТ “Хранитель”, 2007. – 431 с.
 6. Донцов Дмитро. Націоналізм / Дмитро Донцов. – Вінниця : ДП “ДКФ”, 2006. – 236 с.
 7. Дробноход М. І., Вольвач Ф. В. Екологія як навчальна дисципліна: проблеми методології та змісту / М. І. Дробноход,  Ф. В. Вольвач // Освіта і управління, 1997, № 1. – С.13-38.
 8. Кононенко П. П. Національна ідея, нація, націоналізм : Моногр. / Петро Петрович Кононенко. – К. : МАУП; Міленіум, 2006. – 358 с.
 9. Родерик Нэш. Дикая природа и американский разум. Roderick Nash, Wilderness and the american mind, 1982. Jale. University Press. Nev Haven and London, 420 p. Серия: История охраны природы. – Вып. 27. – Киевский эколого-культурный центр, 2001. – 204 с.
 10. Тойнбі Арнольд Дж. Дослідження історії / Арнольд Джозеф Тойнбі. – К. : 1995, т. 1. – 615 с.
 11. Шарден Пьер Тейяр де. Феномен человека / Пьер Тейяр де Шарден. – М. : Наука, 1987. – 240 с.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Getman V. (2017) Ethnos as a cultural and geographical phenomenon. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1-2 (66-67), 100-105 (in Ukrainian, abstr. in English).