Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ВПЛИВ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ КИЄВА НА ЖИТТЯ І МОБІЛЬНІСТЬ ЙОГО ЖИТЕЛІВ

Дронова О., Боклаг Є.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація:

 Розглянуто особливості суспільно-географічних досліджень міських транспортних систем та їх впливу на життєдіяльність населення. Проаналізовано індикатори розвитку транспортних мереж та сучасні вимоги до міського пасажирського транспорту. Виявлено, що ключовим поняттям при характеристиці впливу транспорту на населення є доступність, що визначається як можливість доступу конкретного суб’єкту до певних центрів чи послуг і передбачає такі аспекти, як наявність і якість послуг, часова доступність, грошові затрати і затрати сил на переміщення. Методом ізохрон створена картосхема часової доступності громадським транспортом до центру Києва, аналіз якої дозволяє визначити диспропорції у розвитку транспортної мережі та запропонувати оптимальні шляхи їх подолання. Окремо проаналізовано середньодобовий пасажиропотік станцій Київського метрополітену, розглянуто максимальні та мінімальні навантаження та чинники, що їх зумовлюють. Виявлено, що за рівнем доступності, безпечності, екологічності та комфорту транспортна система міста є мало сприятливою для життя киян. Окреслено першочергові завдання для покращення транспортної ситуації в столиці.

Ключові слова:

транспортна система, міська транспортна мережа, громадський транспорт, доступність, пасажиропотік

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.66.14

Посилання:

  1. Андрющенко К.А. Теоретичні аспекти розвитку дорожньо-транспортної системи як складової виробничої інфраструктури регіону / К.А. Андрущенко // Державне управління: удосконалення та розвиток. – К., 2012. – № 1. – С. 1-4.
  2. Вакуленко К. Є. Управління міським пасажирським транспортом : навч. посібник / К. Є. Вакуленко, К. В. Доля ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 257 с.
  3. Генеральний план розвитку м. Києва та його приміської зони до 2025 року (проект) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kga.gov.ua/generalnij-plan/genplan2025
  4. Горев А.Э. Основы теории транспортных систем: учебное пособие./ А.Э. Горев – СПб.: СПбГАСУ, 2010. – 214 с.
  5. Гэннон К., Лиу З. Транспорт: инфраструктура и услуги, Мировой банк. 2011 – 82 с.. [Електронний ресурс] / К.Гэннон, З.Лиу // – Режим доступу: http://siteresources.worldbank.org/INTPRS1/Resources/383606-1205334112622/4768783-1205337114531/tran0321.pdf
  6. Офіційний сайт КП «Київпастранс» [Електронний ресурс]– Режим доступу: http://kpt.kiev.ua/information/about-kyivpastrans/company-history/
  7. Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року. Розпорядження КМУ від 20 жовтня 2010 р. N 2174-р // Урядовий кур’єр. – 2010. – 22 грудня.
  8. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у м. Києві за 2015 р. Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів України [Електронний ресурс]– Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/docs/activity-dopovidi/regionalni/rehionalni-dopovidi-u-2015-rotsi/Kiev_2015.pdf
  9. Allport, R. A review of transport and the urban poor. World bank, Washington, D.C., 2000.
  10. Geurs K T, van Eck J R. Accessibility Measures: Review and Applications. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (National Institute of Public Health and the Environment, RIVM) and Urban Research Centre, Utrecht University. Bilthoven/Utrecht, Netherlands. – 2001.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Dronova E., Boklag E. (2017) The impact of the Kyiv transport system on citizens life and mobility. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1-2 (66-67), 94-100 (in Ukrainian, abstr. in English).