Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

Процедура розгляду поданих матеріалів

ПРОЦЕДУРА РОЗГЛЯДУ ПОДАНИХ МАТЕРІАЛІВ

Подача статті на розгляд

Автори надсилають статтю у форматі MS Word та додаткові матеріали (малюнки, діаграми, графіки тощо) у електронному вигляді на електронну пошту відповідального секретаря журналу “Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія Географія”, вказану у розділі “Контакти” (e-mail geovisnyk.knu@gmail.com). Стаття має бути оформлена  відповідно до вимог оформлення ( розділ “Вимоги до оформлення статей”).

Попередній розгляд

Відповідальний секретар присвоює надісланій статті вхідний реєстраційний номер та переглядає її на предмет відповідності її змісту тематиці журналу «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія Географія» та належного оформлення надісланих матеріалів (назва матеріалу, авторський колектив, якість анотацій, візуальних елементів та використаних джерел). Крім того, здійснюється редакційна перевірка надісланих матеріалів на наявність плагіату. У разі схвального рішення відповідальний секретар передає статтю на сліпе рецензію фахівцю (або декільком фахівцям) у відповідній тематиці.

Важливим елементом є супровідний лист автора до Редколегії, в якому необхідно аргументувати свій вибір для публікації у нашому виданні.

У випадку неналежного оформлення статті та/або невідповідності її змісту профілю журналу «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія Географія», а також у випадку наявності фактів явного плагіату, відповідальний секретар може відхилити статтю на цьому етапі з повідомленням авторів про таке рішення або направити статтю на доопрацювання, при цьому датою надходження вважатиметься дата повторного надходження статті, оформленої згідно з вимогами. Відсоток відмов на цьому етапі на сьогодні становить 40% від загальної кількості.

Рецензування

Рецензування поданої статті здійснюється подвійним сліпим способом. Це означає, що авторам статті невідомі особи рецензентів, а рецензентам невідомі особи авторів. Редколегія призначає рецензентів на власний розсуд.

У рецензії рецензент висловлює та обґрунтовує власну думку з приводу актуальності тематики поданої статті, структури статті, актуальності та новизни, відповідності методологічного апарату, доцільності обраної методики дослідження, обґрунтованості висновків, адекватності та якості ілюстративного матеріалу тощо.

Розгляд статті редакційною колегією

Після отримання рецензій стаття виноситься відповідальним секретарем на розгляд редакційної колегії, де шляхом відкритого голосування приймається одне з п’яти наступних рішень:

  • схвалення до друку без змін;
  • схвалення до друку з незначними змінами (без розгляду на наступному засіданні редколегії);
  • повернення статті авторам для внесення змін (з розглядом на наступному засіданні редколегії);
  • повернення статті авторам для доопрацювання із наступним повторним рецензуванням;
  • відхилення статті. Відсоток відмов після процедури сліпого рецензування на сьогодні становить 30% від загальної кількості.

Відповідальний секретар повідомляє автора про рішення редакційної колегії електронною поштою, а також надсилає йому текст рецензії та заповнену рецензентом анкету у знеособленому вигляді (без зазначення особи рецензента).

Доопрацювання статті

У випадку 1-го варіанту рішення редколегії подальше доопрацювання статті автором не потрібне.

У випадку 2-го варіанту рішення редколегії  стаття повертається автору для внесення відповідних змін, після чого надходить до відповідального секретаря журналу “Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка , серія Географія”.

У випадку 3-го варіанту рішення редколегії стаття повертається автору для внесення відповідних змін, після чого надходить на повторний розгляд редколегії.

У випадку 4-го варіанту рішення редколегії стаття повертається автору для доопрацювання. Після цього стаття надсилається на електронну пошту редакції і проходить процедуру повторного рецензування та розгляду редакційною колегією.

У випадку 5-го варіанту рішення редколегії стаття визнається такою, що не підлягає доопрацюванню. Після подання автором нової статті, навіть з використанням наданих раніше матеріалів, статті присвоюється новий реєстраційний номер, а процедура розгляду повторюється, починаючи з п.1.

Редагування та макетування

Прийняті до друку статті проходять наукове та літературне редагування. Після макетування схваленої до друку статті автору електронною поштою надсилають коректуру для остаточного узгодження. Автор має надіслати свої виправлення протягом десяти робочих днів з дати відправлення листа редакцією журналу “Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка , серія Географія”. Якщо редакція не одержує авторської відповіді протягом десяти робочих днів, статтю друкують у незміненому вигляді. Після цього жодні подальші виправлення з боку автора неможливі.

Відкликання статті

Автор зберігає за собою право відкликати подану статтю на будь-якому етапі її розгляду до моменту її опублікування. Після моменту опублікування автор не може відкликати подану статтю.

Редколегія залишає за собою право відкликати вже опубліковані статті, у яких було виявлено явні ознаки плагіату. Перевірки на плагіат можуть здійснюватися редколегією як за власної ініціативи, так і у відповідь на повідомлення, заяви або скарги третіх осіб. Рішення про відкликання опублікованої статті приймається на засіданні редколегії шляхом відкритого голосування.