Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

МЕТРИЗАЦІЯ БІОЦЕНТРИЧНО-СІТЬОВОЇ КОНФІГУРАЦІЇ ЛАНДШАФТІВ ТЕРИТОРІЇ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ

Удовиченко В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:

У представленій статті окреслено результати метризації біоцентрично-сітьової конфігурації ландшафтів території Лівобережної України у складі чотирьох адміністративних областей (Полтавської, Сумської, Харківської та Чернігівської). Знайшла своє відображення побудована автором картографічна модель презентивності ландшафтів біоцентрами біоцентрично-сітьової конфігурації ландшафтів. Метризацію біоцентрично-сітьової конфігурації території дослідження було виконано шляхом застосування математичного і графоаналітичного методу за результатами впровадження побудованих графу біоцентрично-сітьової конфігурації ландшафтів й матриці суміжностей, у т.ч. для потреб подальшої імплементації інструментарію ландшафтного планування у регіоні й розробки відповідної системи заходів.

Ключові слова:

біоцентрично-сітьова конфігурація, ландшафт, презентивність, метризація, графоаналітичний метод, Лівобережна Україна.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.66.9

Посилання:

 1. Гриневецький В.Т. Поняття екомережі та основні напрями її ландшафтознавчого обґрунтування в Україні / В.Т. Гриневецький // Укр. геогр. журнал. – 2002. – №4. – С. 62-67.
 2. Гриневецький В.Т. Ландшафтознавчий підхід в охороні природи та природоохоронне ландшафтознавство / В.Т. Гриневецький // Україна: географічні проблеми сталого розвитку. Зб. наук. праць в 4-х т. – К.: ВГЛ Обрії, 2004. – Т. 2. – С. 13-17.
 3. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології: Підручник / М.Д. Гродзинський. – К.: Либідь, 1993. – 224 с.
 4. Гродзинський М.Д. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень / М.Д. Гродзинський. – К.: Лікей, 1995. – 233 с.
 5. Гродзинський М.Д. Пізнання ландшафту: місце і простір. Монографія. У 2-х томах / М.Д. Гродзинський. – К.: “ВПЦ «Київський університет»”, 2005. – Том І. – 431 с.; Том 2. – 503 с.
 6. Гродзинский М.Д., Шищенко П.Г. Ландшафтно-экологический анализ в мелиоративном природопользовании / М.Д. Гродзинский. – К.: Либідь, 1993. – 224 с.
 7. Десюк В.С., Свідзінська Д.В. Картографування та аналіз біоцентрично-мережевої конфігурації (на прикладі Лубенського району Полтавської області) / В.С. Десюк // Часопис картографії: Зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 10. – 390 с. – С. 179-185.
 8. Домаранський А.О. Концепція ландшафтного різноманіття в контексті формування національної екомережі / А.О. Домаранський // Україна: географічні проблеми сталого розвитку. Зб. наук. праць в 4-х т. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2004. – Т. 2. – С. 82-84.
 9. Домаранський А.О. Ландшафтне різноманіття: сутність, значення, метризація, збереження / А.О. Домаранський. – Кіровоград: ТОВ “ІМЕКС-ЛТД”, 2006. – 146 с.
 10. Кукурудза С.І., Рутинський М.Й. Методологічні підходи до метризації екостанів ландшафтних систем / С. І. Кукурудза // Київський географічний щорічник. Наук. зб. – Вип. – К.: ВГЛ Обрії, 2002. – С. 175-181.
 11. Пащенко В.М. Методологія постнекласичного ландшафтознавства / В.М. Пащенко. – К.: Б.в., 1999. – 284 с.
 12. Разработка концепции экологических коридоров в трансграничных участках бассейна реки Днепр. Финальный отчет / Под рук. М.Д. Гродзинского. – К.: КНУ им. Тараса Шевченко, 2002. – 110 с.
 13. Шевченко Л.М., Ющенко Я.І. Ландшафтно-геохімічні передумови формування та розвитку екомережі України (теоретико-методологічний аспект) / Л.М. Шевченко // Укр. геогр. журнал. – 2002. – №4. – С. 55-61.
 14. ШелягСосонко Ю.Р. Формування регіональних схем екомережі (методичні рекомендації) / Ю.Р. Шеляг-Сосонко. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 71 с.
 15. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Гродзинский М.Д., Романенко В.Д. Концепция, методы и критерии создания экосети Украины / Ю.Р. Шеляг-Сосонко. – К.: Фитосоциоцентр, 2004. – 144 с.
 16. Шищенко П.Г. Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном проектировании. Монография / П.Г. Шищенко. – К.: Фитосоциоцентр, 1999. – 284 с.
 17. Lausch, A., Blaschke, T., Haase, D., Herzog, F., Syrbe, R.-U., Tischendorf, L., Walz, U., Understanding and quantifying landscape structure – A review on relevant process characteristics, data models and landscape metrics. Ecological Modelling, Use of ecological indicators in models 295, 31–41. doi:10.1016/j.ecolmodel.2014.08.018 URL: https://www.researchgate.net/profile/Angela_Lausch/publication/266081058_Understanding_and_quantifying_landscape_structure_-_A_review_on_relevant_process_characteristics_data_models_and_landscape_metrics/links/561a61ff08aea8036722b319.pdf (Дата звернення 25.11.2016).
 18. McGarigal, K., Marks, B.J., FRAGSTATS: Spatial pattern analysis program for quantifying landscape structure. Version 2.0. Corvallis, OR URL: https://www.umass.edu/landeco/pubs/mcgarigal.marks.1995.pdf (Дата звернення 25.11.2016).
 19. O’Neill, R.V., Krummel, J.R., Gardner, R.H., Sugihara, G., Jackson, B., DeAngelis, D.L., Milne, B.T., Turner, M.G., Zygmunt, B., Christensen, S.W., Dale, V.H., Graham, R.L., Indices of landscape pattern. Landscape Ecol 1, 153–162. doi:10.1007/BF00162741 URL: http://deepeco.ucsd.edu/~george/publications/88_indices_of_landscape_pattern.pdf (Дата звернення 25.11.2016).

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Udovychenko V. (2017) The metrization landscape biocentric-network configuration within the left-bank the Dnipro river of Ukraine territory. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1-2 (66-67), 70-77 (in Ukrainian, abstr. in English).