Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ЗАЛІСНЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СТЕПУ – БЛАГО ЧИ КАТАСТРОФА?

Гавриленко О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:

Досліджено основні причини і наслідки зникнення природного рослинного покриву степової ландшафтної зони України. Обґрунтовано цінність залишків цілинних степових екосистем як найбільш дефіцитних природних комплексів, які мають охоронятися в Україні першочергово. Проаналізовано недоліки українського законодавства у сфері створення, відновлення та охорона лісів, полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень, відповідно до науково обґрунтованих показників з урахуванням регіональних особливостей та природно-кліматичних умов. Визначено потенційні джерела створення нових лісонасаджень в українському Степу, якими є еродована рілля, деградовані лісосмуги та гірничі відвали, де ліси наразі не відновлюються. Представлено першочергові кроки на шляху збереження і відновлення природного біорізноманіття українського Степу.

Ключові слова:

степове лісорозведення, консервація деградованих і малопродуктивних земель, червонокнижні види, природоохоронна територія, деградація фітоценозів, степові біотопи.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.66.8

Посилання:

  1. Бурковський О.П., Василюк О.В. Концепцiя створення державного агентства екосистемних послуг // Вiд заповідання до збалансованого природокористування: Матер мiжнар наук конф., Донецьк, 20–22 березня 2013 р. – Донецьк, 2013.
  2. Василюк О.В., Калюжна М.О. Лісорозведення у степовій зоні України: реалії, обмеження, загрози // Екологія. Право. Людина. – 2009. – №4-5.
  3. Василюк О.В., Івко С.О. Лісорозведення у степовій зоні України у контексті глобальних процесів збереження біологічного різноманіття // Лісівнича наука: витоки, сучасність, перспективи. – Харків: УкрНДІЛГА, 2010.
  4. Василюк О.В. Про необхідність охорони природних пасовищ у степовій зоні // Матер. міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. «Проблеми і перспективи розвитку сучасної аграрної науки». – Миколаїв: Миколаївська ДСДС ІЗЗ, 2014.
  5. Останні степи України: бути чи не бути? / За ред. О.П. Бурковського. – К., 2013.
  6. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 р. № 977 «Про затвердження Державної цільової програми «Ліси України» на 2010–2015 роки» // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/977-2009-%D0%BF.
  7. Распопіна С.П., Лісняк А.А. Аналіз стану земельних ресурсів, прийнятних для залісення (за системою Держлісагентства України) // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія: Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство. – Харків.: Вид-во ХНАУ. – 2011. – №1.
  8. Розширений п’ятирічний звіт про опустелювання та деградацію земель. Міністерство екології та природних ресурсів України. – К., 2012. // Електронний ресурс. – Режим доступу: menr.gov.ua/media/files/Zvit5rokOpus2013.doc.
  9. Сайко В.Ф. Землеробство в контексті змін клімату // Зб. наук. праць ННЦ «Інститут землеробства НААН». – 2008. – Вип. Спец. вип.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Gavrylenko O. (2017) Afforestation of the Ukrainian steppe – good or disaster? Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1-2 (66-67), 66-70 (in Ukrainian, abstr. in English).