Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я

Стецюк В., Веселова О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:

Розглядаються питання можливостей еколого-геоморфологічного дослідження формування, використання та трансформації ґрунтового покриву Північного Причорномор’я у контексті теоретичних положень загальної геоморфології. Проаналізовано роль основних властивостей рельєфу – морфології, генезису, віку та динаміки, а також загальних географічних умов щодо можливості їх інтерпретації при встановленні закономірностей формування загальних властивостей ґрунтового покриву регіону. Зроблена спроба відійти від традиційних підходів вивчення географічних об’єктів, дослідити ґрунтовий покрив саме з позиції предмету геоморфології, тобто на методологічних засадах геоморфологічної науки. Досліджено роль морфолого-морфометричних властивостей рельєфу земної поверхні в стосунках з ґрунтовим покривом, встановлено регіональні відмінності морфометричних показників рельєфу земної поверхні, роль генезису певних форм рельєфу земної поверхні у формуванні та змінах ґрунтового покриву, з’ясовано вплив віку рельєфа земної поверхні на формування ґрунтового покриву, висвітлено роль динаміки рельєфу земної поверхні  у змінах властивостей ґрунтів.

Ключові слова:

еколого-геоморфологічного чинники, морфолого-морфометричні властивості рельєфу, трансформація ґрунтового покриву, Північне  Причорномор’я, закономірності впливу рельєфу на ґрунтовий покрив.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.66.6

Посилання:

 1. Адаменко О.М. Екологічна геоморфологія: підручник / О.М. Адаменко, Г.І. Рудько, І.П. Ковальчук. – Івано-Франківськ, 2000.
 2. Горішний П.М. Завдання та методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу Геоморфологія / П.М. Горішний, Г.Р. Чупило. – Львів, 2004.
 3. Демкин В.А. О скорости и направленности почвообразовательного процесса в зоне сухих степей в голоцене / В.А. Демкин, А.В. Лукашов // Почвоведение. 1987. – № 6.
 4. Дмитрук Ю. М. Еколого-геохімічний аналіз ґрунтового покриву агроекосистем / Ю.М. Дмитрук. – Чернівці, 2006.
 5. Закон України Про меліорацію земель від 14.01.2000 № 1389-XIV / Верховна Рада України. – Київ.
 6. Михайлюк В. І. Ґрунти долин річок північно-західного Причорномор’я: екологія, генеза, систематика, властивості, проблеми використання / В.І. Михайлюк. – Одеса, 2001.
 7. Надточій П. П. Екологія ґрунту / П.П. Надточій, Т.М. Мислива, Ф.В. Вольвач. – Житомир, 2010.
 8. Назаренко І.І. Ґрунтознавство: підручник / І.І. Назаренко, С.М. Польчина, В.А. Нікорич. – Чернівці, 2008.
 9. Наукові основи охорони та раціонального використання зрошувальних земель України / [під ред. С. А.Балюка та ін.]. – Київ, 2009.
 10. Неуструев С.С. Генезис и география почв / С.С. Неуструев; [с послесл. И.П. Герасимова]. – М., 1977.
 11. Підкова О. М. Теоретико-методологічні підходи до вивчення ґрунтів у контексті загальної геоморфології.- Академику Л. С. Бергу – 140 лет: Сборник научных статей. Междунар. ассоц. хранителей реки “Eco-TIRAS”, Образоват. фонд им. Л. С. Берга, Бендер / О.М. Подкова. – Молдова. 2016.
 12. Позняк С. П. Чинники ґрунтоутворення: навчальний посібник. / С. П. Позняк, Є. Н. Красєха. – Львів,  2007.
 13. Польовий А.М. Ґрунтознавство / А.М. Польовий, А.І. Гуцал,  О.О. Дронов. –  Одеса,  2013.
 14. Стецюк В.В. Екологічна геоморфологія України: навчальний посібник / В.В. Стецюк, Г.І. Рудько, Т.І. Ткаченко. – К., 2010.
 15. Стецюк В.В. Основи геоморфології: навчальний посібник / В.В. Стецюк, І.П. Ковальчук. –  Київ, 2005.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Stetsyuk. V., Veselova E.  (2017) Theoretical and methodological foundations of the ecological and geomorphological study of the soil cover of the central part of the northern Black Sea coast. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1-2 (66-67), 49-53 (in Ukrainian, abstr. in English).