Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

РОБОЧА ШКАЛА МІРИ АНТРОПІЗАЦІЇ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ ТАКСОНІВ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВЕРИФІКАЦІЙНА РЕАЛІЗАЦІЯ

Самойленко В., Пласкальний В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:

Обґрунтовано й розроблено робочу шкалу міри антропізації фізико-географічних таксонів України. Робоча шкала спирається на створений сучасний геоінформаційний базис щодо регіону досліджень, за який правлять рівнинні фізико-географічні 25 областей та 130 районів зон мішаних і широколистяних лісів і лісостепу. Ця шкала містить 55 розрахункових систем землекористування та/або його наслідків, які спричинюють певну міру антропізації, що подається через відповідні зазначеним системам розрахункові категорії та індекси. Здійснено верифікаційну реалізацію робочої шкали міри антропізації для регіону досліджень, що засвідчило, з одного боку, надзвичайно несприятливу геоекологічну ситуацію в регіональному землекористуванні, а з іншого – реалізаційну валідність запропонованого модельного апарата.

Ключові слова:

антропізація, фізико-географічні таксони, землекористування, геоекологічна ситуація

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.66.7

Посилання:

 1. Самойленко В.М., Пласкальний В.В. Концепції ідентифікації міри антропізації ландшафтів: ретроспектива та перспективи // Фізична географія та геоморфологія. – 2015. – Вип.4(80). – Ч.2. – С.19-38.
 2. Самойленко В.М., Пласкальний В.В. Систематизація концепцій ідентифікації міри антропізації ландшафтів // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2016. – Т.1(40). – С.6-29.
 3. Самойленко В.М., Пласкальний В.В. Інтероперабельна методика аналізу міри антропізації ландшафтів України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2016. – Т.2(41). – С.6-31.
 4. Пласкальний В. Ключові складники універсальної методики аналізу міри антропізації ландшафтних агрегацій в межах території України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. – 2016. – Вип.1(64). – С.71-74.
 5. Природно-заповідний фонд України / Міністерство екології та природних ресурсів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pzf.menr.gov.ua.
 6. Атлас об’єктів природно-заповідного фонду України. Портал “Природа України” / А. Грачов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pzf.land.kiev.ua.
 7. CCI-LC Map. – European Space Agency, 2015. – Web source: http://maps.elie.ucl.ac.be/CCI/viewer.
 8. Globeland30 Land Cover Map. National Geomatics Center of China, 2011. – Web source: http://www.globallandcover.com/GLC30Download.
 9. Національний атлас України (електронна версія) / Інститут географії НАНУ, “ІС ГЕО”, ДНВП “Картографія”, ДСГКК. – 2007.
 10. Атлас України (електронна версія) / Інститут географії НАНУ, “ІС ГЕО”. – К., 2000.
 11. Дані OpenStreetMap / GIS-Lab / Geofabrik [Електронний ресурс]. – Режими доступу: http://gislab.info/projects/osm_shp/region та http://download.geofabrik.de/europe/ukraine.html.
 12. Earth Explorer/ USGS [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://earthexplorer.usgs.gov.
 13. Bossard M. et al. CORINE land cover technical guide – Addendum 2000. Technical report No 40. – Copenhagen: EEA, 2000. – 105 p.
 14. Самойленко В.М. Географічні інформаційні системи та технології: підручник. – К.: Ніка-Центр, 2010. – 448 с.
 15. Самойленко В.М. Географічні інформаційні системи та технології: електронний підручник. Версія 1.0. – К.: Ніка-Центр, 2012. – CD, ISBN 978-966-521-585-1. – 39,0 д.а.
 16. 16.Самойленко В.М. Ймовірнісні математичні методи в геоекології: навчальний посібник. – К.: Ніка-Центр, 2002. – 404 с.
 17. Самойленко В.М., Топузов О.М. Статистичні та стохастичні математичні методи в географії: електронний підручник. – К.: Ніка-Центр, 2011. – CD, ISBN 978-966-521-580-6. – 25,4 д.а.
 18. Самойленко В.М., Корогода Н.П. Геоінформаційне моделювання екомережі: монографія. – К.: Ніка-Центр, 2006. – 224 с.
 19. Самойленко В.М., Діброва І.О. Модельна ідентифікація берегових геосистем: монографія. – К.: Ніка-Центр, 2012. – 328 с.
 20. IOER Monitor – Monitor of Settlement and Open Space Development. – Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development. – Web source: http://www.ioer-monitor.de.
 21. Eurostat Statistics Explain: Agri-environmental indicator – landscape state and diversity. – 2012. – Web source: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Samoilenko V., Plaskalnyi V. (2017) . Operating scale of anthropization extent for physical-geographic taxons of Ukraine and its verifying realization. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1-2 (66-67), 54-66 (in Ukrainian, abstr. in English).