Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

Оформлення статей

Вимоги до оформлення матеріалів – 2022!

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Географія».


З метою поширення наукових робіт серед науковців як України, так і за її межами, всі україномовні матеріали, які успішно проходитимуть процедуру подвійного сліпого рецензування,
мають бути перекладені та опубліковані англійською мовою.


1. УДК у першому рядку із вирівнюванням за лівим краєм (Arial, 8 pt, напівжирний).

2. ПЕРШИЙ ІНІЦІАЛ ТА ПРІЗВИЩЕ АВТОРА (-ІВ), науковий ступінь або посада (для тих, хто не має наукового ступеня) із вирівнюванням за правим краєм (Arial, 8 pt, напівжирний), ORCID ID: 0000-00000-0000-0000 (та інші наявні сторінки ResearhGate, SSRN, Microsoft Academic), установа, яку представляє, місто, країна.
!!! Рекомендовано залучати до авторського колективу зарубіжних дослідників з відповідної тематики.

3. НАЗВА СТАТТІ (5-9 слів) подається ПРОПИСОМ з вирівнюванням по центру (Arial Black, 10 pt, звичайний). У назві не використовувати словосполучення типу „Дослідження питання …”, „Деякі питання …”, „Проблеми …”, „Шляхи …” тощо. Перед назвою статті та після неї пропускається один рядок

4. АНОТАЦІЯ українською від 1800 знаків (від 250 слів однією мовою) із застосуванням безособових конструкцій, наприклад: „Досліджено …”, „Розроблено …”, „Отримано … ” тощо (Arial, 8 pt, напівжирний курсив). Окрім об’єкту та результатів дослідження необхідно зазначати актуальність теми дослідження та методологію дослідження.

5. ТЕКСТ СТАТТІ набирається виключно у форматі А4 (210*297 мм) книжкової орієнтації, вирівнюється за шириною. Шрифт: Arial, 9 pt, інтервал 1,0. Поля: верхнє 2,54, нижнє 2,0, ліве 1,8, праве 1,8 см. Переплетіння: 0. Від краю до колонтитула верхнього та нижнього по 1,7 см. Абзац – 0,5 см. Жодних відступів перед і після абзацу не повинно бути. Не використовувати стильову розмітку. Сторінки не нумерувати.
Стаття має бути витримана у рівному і академічному стилі, мова матеріалу – високої якості, текст вичитаний автором. На одній сторінці може бути не більше 5 помилок.
Структура тексту – головні рубрики:
1. Актуальність дослідження / Постановка проблеми (обґрунтувати перспективи та важливість дослідження) (не більше 10% усього тексту)
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій (не простий перелік списку джерел через вираз «питання досліджували…», а саме аналіз останніх та актуальних джерел з даної тематики, рівень вивченості питання дослідниками у відповідній сфері дослідження з посиланнями у тексті за правилами на використані вами роботи)
3. Мета (завдання) дослідження
4. Методика та методологія (де не просто перераховані методи, а розкрито алгоритм їх використання)
5. Виклад основного результатів дослідження
6. Висновки мають відображати найбільш важливі результати вашого дослідження, які містять наукову новизну і мають теоретичне та (або) практичне значення. Вони мають мати форму синтезу накопиченої в основній частині статті наукової інформації, тобто послідовний, чіткий, логічний виклад отриманих вами особисто відповідно до поставленої мети найбільш важливих результатів дослідження. Наукова новизна результатів дослідження має характеризуватися такими ознаками: раціональність, обґрунтованість, достовірність, логічна несуперечливість, відповідність основоположним принципам науки. Висновки мають бути у розмірі не менше 10% загального тексту.

Обсяг статті не повинен перевищувати 7 сторінок (1,1 д.а.) для авторів із науковим ступенем доктора наук, 6-5 сторінок (0,7 д.а.) – кандидатів наук, 5-4 сторінки (0,5 д.а.) – без наукового ступеня.
У тексті не допускається наявність зносок та посторінкових посилань. Посилання у тексті на першоджерела подаються у круглих дужках за зразком (прізвище, рік): наприклад: 1 автор – (Petrenko, 1999), 2 автора і більше (Petrenko, 1999; Beydik, 1996). Детельніше див. APA (American Psychological Association (5th ed.). https://www.library.cornell.edu/research/citation
Формули подаються тільки за допомогою редактора формул Microsoft Equation (шрифт основних літер – Times New Roman, 10 pt, латинські символи – курсивом, грецькі – прямі).
У роботі має бути не більше однієї таблиці! Таблиці створювати лише засобами Microsoft Word. Таблиці не повинні виходити за межі тексту. Вирівнюються по центру. Усі таблиці повинні мати заголовок (над таблицею окремим абзацом). На всі вміщені таблиці мають бути посилання у тексті.
У роботі має бути не більше одного рисунка! Рисунки подаються у форматі JPEG або робляться засобами Microsoft Word чи Excel. Рисунки мають бути виключно чорно-білими. Текст рисунку повинен бути доступним для редагування. Рисунок вставляється у документ „в тексте” (тобто не розміщується поверх тексту). Рисунок не повинен виходити за межі тексту. Вирівнюється по центру. Усі рисунки повинні мати підписи (знизу від рисунка окремим абзацом). Назви не повинні бути елементом рисунку. Скановані рисунки мають бути виконані лише засобами PhotoShop, не менше 300 dpi, бути чіткими, контрастними. Рисунок очистити від „бруду” (крапок, штрихів і т.п.) засобами PhotoShop. Всі текстові елементи повинні бути нанесені лише засобами Microsoft Word. Усі рисунки вставляються через меню „Вставка”, опція „Об’єкт”, опція „Рисунок Microsoft Word”, куди вставляється рисунок. Написи додаються за допомогою панелі інструментів „Малювання” (Arial, 8 pt, напівжирний).
В усьому тексті статті перед прізвищем вченого зазначається лише перший ініціал. Між ініціалом та прізвищем ставиться нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+пробіл).
Кожна абревіатура вводиться у текст у дужках після першого згадування відповідного словосполучення.
Скорочення грошових, метричних, часових одиниць (грн, мл, км, год, хв, с тощо) та скорочення млн, млрд писати без крапки. Між числовим значенням і скороченою назвою одиниці виміру ставити нерозривний пробіл.

6. REFERENCES (список використаних джерел) наводиться згідно з вимогами APA – American Psychological Association (5th ed.). Для ознайомлення перейдіть за посиланням https://www.library.cornell.edu/research/citation
Список подається з наскрізною нумерацією з абзацу за абеткою (Arial, 7 pt, звичайний), а не за порядком згадування у тексті. Прізвища та ініціали авторів виділяються курсивом. До опису статті необхідно вносити всіх авторів, не скорочуючи їх трьома чи чотирма.
Україномовні назви публікацій транслітеруються та перекладаються на англійську мову. Перекладаються також назви видань. За наявності, обов’язково необхідно вказувати цифровий ідентифікатор DOI або гіперпосилання. Для україномовних посилань вказується мова оригіналу у дужках (In Ukrainian).
Англомовні джерела подаються мовою оригіналу. Джерела іншими мовами (окрім української) подаються без транслітерації, але з перекладом на англійську мову у квадратних дужках назви матеріалу.
Приклад:
Автори, рік публікації/видання. Назва українського джерела у транслітерованому варіанті. [В квадратних дужках переклад назви статті англійською]. Вихідні дані англійською мовою (назва видавництва, назва журналу, номер тому/видання, тема/серія номеру (якщо вказана) та номера сторінок). Цифровий ідентифікатор (індекс DOI (за наявності) або гіперпосилання (Retrieved from http://www….). В дужках мова оригіналу – (In Ukrainian).

Посилання на статті:

Beydik, O., 2019. Vyznachni rodovyshcha korysnykh kopalyn u tablytsi D. I. Mendelyeyeva: svitovyy vymir [Indigenous mineral deposits in the table D. I. Mendeleev: world dimension]. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography, 1(74), 13-17. DOI:10.17721/1728-2721.2019.74.3 або Retrieved from http://visnyk-geo.univ.kiev.ua/?page_id=6967&lang=uk (In Ukranian).

Посилання на книги:

Beydik, O.O., Padoon, M.M., 1996. Heohrafiya: Posibnyk dlya vstupnykiv do vyshchykh navchalʹnykh zakladiv. [Geography: A Guide for Entrants to Higher Educational Institutions] (2nd ed.). Kyiv: Lybid (In Ukranian).

Biletsky, V.S., Boyko, V.S., Dovgy, S.O., 2004, 2007, 2013. Mala hirnycha entsyklopediya: u 3-kh tomakh [Minor Mining Encyclopedia: in three volums]. Vol.I-II: Donetsk: Donbass; Vol.ІІІ: Donetsk: Eastern Publishing House (In Ukranian).

Gursky, D. S., Yeysipchuk, K. Yu., Kalinin, V.I., 2006. Metalichni i nemetalichni ta korysni kopalyny Ukrayiny [Metallic and nonmetallic minerals and minerals of Ukraine]. Kyiv – Lviv: Center of Europe (In Ukranian).

Yatsenko, B.P., Kiptenko, V.K., 2009. Krayinoznavstvo: osnovy teoriyi [Regional Studies: Foundations of Theory]. Kyiv: Lybidʹ (In Ukranian).

Відсоток самоцитування не має перевищувати 20-25 %.
Бажано, щоб матеріал включав свіжі джерела не більше трирічної давнини. Не можна (як правило) обмежуватися тільки джерелами, виданими у країні афіліації авторів статті, особливо коли питання стосується загальних проблем, тому обов’язковим є посилання на іноземні джерела. Список джерел має включати посилання на матеріали, що публікувалися за тематикою матеріалу у виданнях включених до наукометричних баз даних (Scopus / Web of Science )

7. Після списку літератури зазначається дата надходження до редколегії з вирівнюванням за правим краєм: Надійшла до редколегії 09.04.2019 (Arial, 7 pt, напівжирний, розрядка 1 pt).

8. В кінці тексту подається англійською/українською мовою інформація про автора (-ів), назва матеріалу та анотація.
Прізвище, перший ініціал автора (-ів), установа, місто, країна (Arial, 8 pt, напівжирний).
Назва статті подається ПРОПИСОМ з вирівнюванням по центру (Arial, 10 pt, напівжирний).
Анотація англійською/українською мовою від 3000 знаків (від 300 слів однією мовою, Arial, 8 pt, напівжирний курсив.

9. Супровідний лист автора до редколегії та текст статті у форматі DOC/DOXC надсилаються на офіційну пошту редколегії geovisnyk.knu@gmail.com. Для аспірантів та пошукувачів обов’язковою додається рецензія наукового керівника.

10. Завершальна частина:
Відомості про автора (авторів) (ПІБ повністю, вчене звання, ступінь, місце роботи/навчання, посада, рекомендується вказувати наявні сторінки ResearhGate, ORCID, SSRN, Microsoft Academic), адреса для листування, відділення Нової пошти для можливого надсилання примірника журналу у разі друку матеріалу, мобільний телефон.

Автори зобов’язуються повідомляти редакцію про джерела фінансування їх публікації, а також внесок науково-дослідних установ, товариств та інших організацій у проведення дослідження. Також надається інформація про будь-які гранти, отримані на підтримку науково-дослідної роботи. Будь-які подяки наводяться теж наприкінці статті.

УВАГА! Етичні зобов’язання авторів
Статті, які надходять до редакційної колегії, не повинні одночасно перебувати на розгляді у будь-якому іншому журналі та не повинні бути опубліковані у інших виданнях у аналогічному або несуттєво зміненому вигляді. Надіслані матеріали проходять перевірку на плагіат, підставне та гостьове авторство.
Автори опублікованих статей несуть повну відповідальність за оригінальність та авторську автентичність опублікованих творів і захищеність прав інтелектуальної власності на твір, за підбір і точність наведених фактів, цифр, цитат, географічних назв, власних імен людей, повноту і достовірність наведених матеріалів, посилань на літературні джерела та інших відомостей.
Редакційна колегія Вісника може не поділяти думку авторів та не несе відповідальності за зміст статей.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК 911.3

В. Кравець, асист.
ORCID ID: 0000-00000-0000-0000
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна

О.Яфімович, к.екон. н., асист.
ORCID ID: 0000-00000-0000-0000
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ТА ЇЇ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

[1800 знаків, 250 слів] Розглянуто особливості формування міської земельної ренти. Висвітлено історичні етапи розвитку наукових знань про ренту міських поселень. Виділено характерні риси диференціальної, абсолютної та монопольної ренти. Проаналізовано особливості формування земельної ренти в різних функціональних поясах міста. Досліджено характер впливу земельної ренти на розміщення промислових підприємств, об’єктів торгівлі та інших закладів сфери послуг і житлової нерухомості міста. Розкрито механізми формування ціни на землю, методику і методи її розрахунків, характер впливу на економічну ефективність виробництва.
Ключові слова: земельна рента, місто, розміщення промислових підприємств, розміщення житлової нерухомості, розміщення закладів торгівлі та сфери послуг.

(ТЕКСТ СТАТТІ)
Актуальність дослідження / Постановка проблеми (обґрунтувати перспективи та важливість дослідження)
Аналіз останніх досліджень і публікацій (не перелік списку джерел через вираз «питання досліджували…», а саме аналіз останніх та актуальних джерел з даної тематики, рівень вивченості питання дослідниками у відповідній сфері дослідження)
Мета (завдання) дослідження
Методика та методологія (де не просто перераховані методи, а розкрито алгоритм їх використання)
Виклад основного результатів дослідження
Висновки (наукова новизна та перспективи дослідження)

References:
Yatsenko, B.P., Kiptenko, V.K., 2009. Krayinoznavstvo: osnovy teoriyi [Regional Studies: Foundations of Theory]. Kyiv: Lybidʹ (In Ukranian).

Надійшла до редколегії 16.10.2017

V. Kravets, Assistant
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine
E. Yafinovych, PhD Economy, Assistant Professor
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

THE LAND RENT OF URBAN SETTLEMENTS AND ITS SOCIO-GEOGRAPHIC INVESTIGATIONS

[3000 знаків, 300 слів] The features of the urban land rent development are disclosed. The historical stages of urban settlements land rent investigations are explored. The typical features of differential, absolute as well as monopoly land rents are investigated. The features of land rent development in different functional zones of the city are analyzed. The influence of land rent on industrial enterprises location, trade and other services location as well as on residential real estate location in the city is investigated. The mechanisms of land rent cost formation, the methodology and methods of its calculations as well as the impact of land rent on enterprises’ economic efficiency are disclosed.
Keywords: land rent, the city, industrial enterprises location, residential real estate location, trade and services location.