Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

РЕЦЕНЗЕНТАМ

Рецензування статтей, поданих до Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка – Серія Географія здійснюється подвійним сліпим способом. Це означає, що авторам статті невідомі особи рецензентів, а рецензентам невідомі особи авторів статей, що рецензуються. Надіслані матеріали розглядаються не менш ніж двома незалежними рецензентами, які не є співробітниками установи, де працюють автори. Як правило, один рецензент є співробітником Київського національного університету імені Тараса Шевченка, у той час як інший повинен бути співробітником іншої установи. Рецензія надається у письмовій формі і містить однозначний висновок, чи може стаття бути опублікована у Віснику Київського національного університету імені Тараса Шевченка – Серія Географія.

Анкета рецензента публікується на сайті Вісника.

Етичним зобов’язанням рецензента є своєчасне інформування редакції про конфлікт інтересів (наприклад, якщо до рецензента випадково потрапила стаття його власного аспіранта/докторанта тощо).

Терміни рецензування статті залежать від її змісту, обсягу, тематики тощо. Редакція журналу не обмежує рецензентів у часі, проте звертається  із проханням написати рецензію протягом щонайбільше 2-х місяців з моменту надходження статті до рецензента.

Рецензент заповнює анкету, де оцінює наступне:

 • відповідність статті тематиці Вісника;
 • відповідність назви, анотації, ключових слів, шифру УДК змісту статті;
 • наявність елементів наукової новизни;
 • адекватність та достатність використаних методів;
 • відповідність структури статті вимогам до матеріалів, що публікуються у фахових виданнях;
 • ступінь розкриття основних результатів дослідження у англомовній анотації статті;
 • відповідність оформлення тексту статті та використаних джерел вимогам Вісника;
 • обсяг статті;
 • кількість та якість ілюстративних матеріалів (рисунків, таблиць тощо);
 • науковість мови автора;
 • загальну грамотність викладення матеріалу.

Крім того, за бажанням рецензент може додати розширений коментар, зокрема, детальніше охарактеризувати вказані вище аспекти та надати можливі рекомендації щодо напрямків та способів доопрацювання статті, використання тих чи інших наукових методів чи методик, джерел інформації тощо.

Завантажити бланк анкети рецензента у форматі .docx.

СПИСОК РЕЦЕНЗЕНТІВ
наукового видання «Вісник Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, серія «Географія»»

А. Внутрішні рецензенти:

 Географічний факультет
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Білоус Людмила Федорівна, к.геогр. н., доц.
Наукові інтереси: методологічні засади геодосліджень, еніологія ландшафту, ландшафтно-екологічний геоінформаційний аналіз територій, географія біорізноманіття та геоекологічні засади розвитку екомереж.

Бондаренко Едуард Леонідович, д.геогр.н., проф.
Наукові інтересигеоінформаційне тематичне картографування, телекомунікаційне картографування, дослідження картографічних творів загальногеографічного, тематичного та спеціального змісту, виданих у різні історичні періоди, стандартизація цифрової географічної інформації, теорія і практика розробки інфраструктур просторових даних для картографування.

Брайчевський Юліан Сергійович, к.геогр. н., доц.
Наукові інтереси: географія світового господарства, європейська інтеграція, міжнародна фрагментація виробництва та світова торгівля.

Винниченко Ігор Іванович, к.геогр. н., доц.
Наукові інтереси: етногенний та воєнний туризм, історія і географія закордонного українства, національних меншин в Україні, розвиток вітчизняного та міжнародного туризму.

Дронова Олена Леонідівна, к.геогр.н., доц.
Наукові інтереси: проблеми взаємодії суспільства та природи, сталий розвиток, екологічна та природно-техногенна безпека, географічні дослідження урбаністичних систем, новий урбанізм і конструювання дружнього для людей міста.

Кіптенко Вікторія Костянтинівна, к.геогр.н., доц.
Наукові інтересигеографічне країнознавство, геоглобалістика, геопросторове управління,  стратегічна географія, туристична політика та менеджмент туризму.

Круківська Алла Володимирівна,  к.геогр.н., доц.
Наукові інтересирегіональні особливості сучасних змін клімату та їх екологічного і господарського значення; розвиток методичних основ загального і спеціалізованого агрокліматичного районування територій різного масштабу; урбометеорологічні проблеми міст.

Любіцева Ольга Олександрівна, д.геогр.н., проф., зав.кафедри країнознавства та туризму
Наукові інтереси: соціальна географія, географія культури та релігії, географія послуг, географія та організація туризму, організація готельної справи, дослідження вітчизняного і світового туристичного ринку.

Малиновська Оксана Юріївна, к.геогр.н., доц.
Наукові інтересикраїнознавство, міжнародний туристичний бізнес, реклама та PR в туризмі, брендинг територій.

Мельничук Анатолій Леонідович, к.геогр.н., доц.
Наукові інтереси: історична географія, регіональний розвиток, регіональна природно-техногенна безпека, територіальна організація влади, просторові трансформації, територіальна ідентичність.

Сировець Сергій Юрійович, к.геогр. н., доц.
Наукові інтереси: економічна і соціальна географія зарубіжних країн, географія туризму, розвиток туризму в Україні.

Стафійчук Валентин Іванович, к.геогр.н., доц.
Наукові інтереси: політична географія, геоконфліктологія, країнознавство, рекреаційна географія та рекреалогія, Центральна Європа.

Шпарага Тетяна Іліодорівна, к.геогр. н., доц.
Наукові інтереси: економіка соціальної сфери, географія послуг, організація готельної та ресторанної справи, економіка музейної справи, міжнародний туризм.

Б. Зовнішні рецензенти:

 Інститут географії НАН України

Голубцов Олександр Григорович, к.геогр.н.
Наукові інтересиландшафтне планування, геоінформаційний аналіз ландшафтів, геохімія ландшафтів.

Гукалова Ірина Володимирівна, д.геогр.н., с.н.с.
Наукові інтересигеографічні дослідження якості життя населення на різних територіальних рівнях, соціальна географія і геоурбаністика, розробка соціальної складової Національної стратегії сталого розвитку України, аналіз еколого-соціальних проблем розвитку регіонів України.

Дорошкевич Сергій Петрович, к.геогр.н.
Наукові інтересипалеогеографія, четвертинна геологія, археологія, ґрунтознавство та палеоґрунтознавство, мікроморфологія сучасних і викопних плейстоценових ґрунтів.

Маруняк Євгенія Олександрівна, д.геогр.н., с.н.с.
Наукові інтересипросторове (територіальне) та стратегічне планування, екологічно орієнтоване (ландшафтне) планування, збалансований (сталий) розвиток регіонів, оцінка впливів на довкілля, процеси глобалізації та міжнародної інтеграції, геополітика, географічні основи управління тощо.

Марущинець Андрій Васильович, к.геогр.н.
Наукові інтереси: суспільно-географічні дослідження трансформаційних процесів в аграрній сфері; вплив процесу трансформації на соціально-економічний розвиток.

Лісовський Сергій Антонович, д.геогр.н., с.н.с.
Наукові інтересипросторове (територіальне) та стратегічне планування, екологічно орієнтоване (ландшафтне) планування, збалансований (сталий) розвиток регіонів, оцінка впливів на довкілля, процеси глобалізації та міжнародної інтеграції, геополітика, географічні основи управління тощо.

Підгрушний Григорій Петрович, д.геогр.н., проф.
Наукові інтересигеографія промисловості, трансформація структури господарства в сучасних умовах, інформаційно-картографічне забезпечення програм регіонального та галузевого розвитку господарства України, проблеми розвитку Столичного регіону, стадійно-еволюційний розвиток міст та регіонів, інтегральний потенціал центрів соціально-економічної активності, полюси соціально-економічного розвитку території.

Покляцький Сергій Анатолійович, к.геогр.н.
Наукові інтересигеографічні дослідження умов та якості життя населення на різних територіальних рівнях, геоурбаністика, збалансований розвиток міст, соціальна географія, науково-організаційні питання розвитку географії та її викладання.

Поливач Катерина Анатоліївна,к.геогр.н., с.н.с.
Наукові інтересикультурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України.

Савчук Іван Григорович, к.геогр.н.
Наукові інтересигеографія зовнішньоекономічної діяльності, зарубіжні наукові школи, розвиток сучасної французької суспільної географії, країнознавство.

Санталова Світлана Олександрівна, к.геогр.н.
Наукові інтересимедико-географічні особливості поширення деяких неінфекційних захворювань населення в Україні, які найчастіше призводять до летальних випадків; суспільно-географічне дослідження міграції населення.

Спиця Роман Олександрович, к.геогр.н., с.н.с.
Наукові інтересирегіональна структурна геоморфологія, новітня та сучасна геодинаміка, неотектоніка, просторово-часовий аналіз морфоструктури, неотектоніки, сучасної геодинаміки перехідних зон, ГІС-аналіз рельєфу та неогеодинаміки, дослідження неотектонічно активних розломів, прикладні пошукові, інженерні морфоструктурно-неогеодинамічні дослідження; геоінформаційне геоморфологічне картографування.

Чехній Віктор Михайлович, к.геогр.н., с.н.с.
Наукові інтереси: природоохоронне ландшафтознавство, ландшафтне планування, ГІС-технології в ландшафтознавстві

 Географічний факультет
Львівського національного  університету імені Івана Франка

Андрейчук Юрій Михайлович, к.геогр.н., доц.
Наукові інтересимоделювання із використанням ГІС-технологій, дистанційне зондування Землі, створення баз даних екологічної інформації.

Дністрянський Мирослав Степанович, д.геогр.н., проф.
Наукові інтереси: теорія й методологія географічної науки; політична географія й геополітика; етногеографія й історична географія; демогеографія й географія поселень; економічна географія й геоекономіка.

Дубіс Лідія Францівна, д.геогр.н., проф.
Наукові інтересиеоловий морфогенез, флювіальний морфогенез

Мальська Марта Пилипівна, д.геогр.н.,проф.
Наукові інтереситуризмологія: концептуальні засади теорії туризму; теоретико-методологічні засади формування просторової системи послуг; практичні основи просторового розвитку систем послуг, підходи до управління ними в контексті нової парадигми регіонального розвитку; проблеми соціальної географії та сфери послуг, географії та організації туризму, дослідження вітчизняного ринку туристичних послуг; маркетинг-менеджмент туристичних підприємств у ринковому середовищі; оптимізація просторової та структурної організації туристичної інфраструктури Карпатського регіону”; оптимізація використання рекреаційно-туристичного потенціалу Західного регіону України: теоретико-методологічні і прикладні аспекти.

Назарук Микола Миколайович, д.геогр.н., проф.
Наукові інтересипроблеми взаємодії людського суспільства і природи, екологічна освіта та її філософсько-методологічні основи, філософські проблеми природознавства, екологічні та соціальні проблеми м. Львова

 Факультет географії, геології, рекреації і туризму
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Сегіда Катерина Юріївна, д.геогр.н., доц.
Наукові інтереси: географія населення, геодемографії, геоурбанистика, соціальна географія, статистичні та математичні методи в географії, моделювання і прогнозування в соціальній географії, проблеми регіонального розвитку, географія рекреації та туризму.

Ключко Людмила Василівна, к.геогр.н.,доц.
Наукові інтереситериторіальний менеджмент, управління туристично-рекреаційна діяльність, проблеми розвитку соціальної інфраструктури, соціальна безпека.

 Географічний факультет
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Джаман Василь Олексійович, д.геогр.н., проф.
Наукові інтересиДемогеографія, етногеографія, міграційні процеси, територіальні системи розселення. Досліджує територіальні особливості демографічних процесів і демографічної ситуації в Україні, географію етнічної структури і міграцій населення, формування і територіальну організацію систем розселення

Заячук Мирослав Дмитрович, д.геогр.н., доц.
Наукові інтересигеографія агропромислового комплексу України, особливості структури АПК в умовах переходу до ринкової економіки, вивчення складових агроекологічного потенціалу території, методика викладання географії.

Костащук Іван Іванович, д.геогр.н., доц.
Наукові інтересив галузі етногеографії, демогеографії та соціальної географії, регіональні дослідження географії релігій (сакральної географії), релігійного туризму та електоральної географії.

Бучко Жанна Іванівна, к.геогр.н., доц.
Наукові інтереси: естетичний потенціал ландшафту; природоохоронна естетика; екотуризм; етнотуризм.

Факультет природничих наук
Прикарпатського
 національного університету ім. Василя Стефаника

Сливка Роман Радославович, к.геогр.н., доц.
Наукові інтереси: політична географія, міська географія, етнічна географія

 Географічний факультет
Тернопільського національного педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка

Кузишин Андрій Васильович, к.геогр.н., доц.
Наукові інтереси: геопросторові риси соціальної та політичної сфери України, проблеми регіональної (економічної) географії України, історія вітчизняного туризму, особливості міжнародного туризму.

 Пиродничо-географічний факультет,
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Денисик Григорій Іванович, д.геогр.н., проф.
Наукові інтереси: розробка теоретичних основ загального та антропогенного ландшафтознавства (АЛ); принципи й методи дослідження АЛ; структура й класифікація АЛ; регіональні дослідження основних класів АЛ; районування й регіональні відміни АЛ України; екостан, оптимізація й охорона АЛ.

Воловик Володимир Миколайович, д.геогр.н., проф.
Наукові інтереси: загальне землезнавство, геоморфологія, ландшафтознавство, загальні закономірності розвитку географічної оболонки Землі, історична географія.

 Природничий факультет
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Шевчук Сергій Миколайович, д.геогр.н., доц.
Наукові інтереси: проблеми історії української суспільної географії, становлення наукових географічних шкіл, дослідженням наукового потенціалу вітчизняної географічної науки та теоретико-методологічними засадами української суспільної географії.

 Природничо-географічний факультет
Центральноукраїнського державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький

Семенюк Лариса Леонтіївна, к.геогр.н., доц.
Наукові інтереси: географія Кіровоградської області, економічна і соціальна географія України, геоурбаністика, рекреаційна географія

 Геолого-географічний факультет
Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова

Яворська Вікторія Володимирівна, к.геогр.н., доц.
Наукові інтереси: економічна та соціальна географія, геодемографія, регіоналістика, прогнозування населення, урбаністика.

 Природничо-географічний факультет
Мелітопольського державного педагогічного університету
імені Богдана Хмельницького

Воровка Володимир Петрович, д.геогр.н., доц.
Наукові інтереси: географія, екологія, раціональне природокористування

Факультет економіки та бізнесу
Київського національного університет технологій та дизайну

Ольшанська Олександра Володимирівна, д.геогр.н., проф.,  декан факультету
Наукові інтереси: сталий розвиток соціально-економічних систем регіонів та механізми його забезпечення, міжнародний туристичний бізнес

Мельник Альона Олексіївна, д. екон. н., доц.  завідувач кафедри бізнес-економіки та туризму
Наукові інтереси: міжнародний туристичний бізнес, дослідження вітчизняного і світового туристичного ринку, економіка України та її перспективи в умовах глобалізації та трансформації міжнародних економічних відносин, вплив світових економічних криз на розвиток глобальної економіки.