Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ЛОГІСТИЧНИЙ ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ТЕРИТОРІЙ (ДЕСТИНАЦІЙ) НА ПРИКЛАДІ МІСЬКОГО ТА СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ

Смирнов І., Бенч Ю.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:

Розкрито логістичний підхід для досягнення стійкого розвитку туристичних територій (дестинацій) на прикладі міського та сільського видів туризму, включаючи практичний матеріал з найбільш популярних туристичних дестинацій (міст) України – Києва та Львова. Логістичний підхід заснований на застосуванні концепції просторового регулювання туристичних потоків в містах та сільських районах, розробленої одним з авторів (Смирнов І.Г.)  та концепції  реверсивної логістики для переробки відходів у містах, обсяг яких закономірно збільшується, після відвідувань туристів. Виконане порівняння логістичних особливостей міського і сільського туризму з метою забезпечення їхньої сталості. Розроблено наукові та практичні основи зворотньої екологістики (реверсивної логістики), тобто логістики переробки відходів, що залишаються після перебування туристів в міських і сільських пунктах призначення. Запропоновано математичний підхід до екологістичної оптимізації повторного використання відходів (їхньої рециркуляції) в дестинаціях міського та сільського туризму.

Ключові слова:

сталий туризм, туристична дестинація, міський туризм, сільський туризм, логістичний чинник

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.66.5

Посилання:

 1. Hartmut L.Diercke Wőrtebuch Allgemeine Geographie /L. Hartmut. – Munchen: Braunschweig, 1997. – 125 p.
 2. Neuenfeldt H., Rose O. Stadttourismus als Wirtschaftsfaktor in Aachen [електронний ресурс]. – Режим доступу: www.geogr.uni – goettingen.de.
 3. Kluck D., Koester Ch. Stadttourismus in Barcelona und Madrid unter besonderer Berűcksichtigung der Deutschen Reisenden [електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //Kups.ub. uni-koeln.de.
 4. Кульчицька О. Нові тенденції відпочинкових туристів у Львові/ О.Кульчицька [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://city-adm.lviv.ua/news.
 5. Бренд-бук м. Київ [електронний ресурс]. – Режим доступу: https://kievcity.gov.ua.
 6. Бренд-бук м. Львів [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zaxid.net/news.
 7. Антонюк Н., Перспективи розвитку європейського туризму на 2014-2020 рр. / Н.Антонюк, О.Краєвська // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. 2014. Вип.34. – С. 133-141.
 8. Смирнов І.Г. Логістика туризму: навч.пос. / І.Г. Смирнов. – К.: «Знання», 2009. – 444 с.
 9. Смирнов І.Г. Маркетинг у туризмі: навч.пос./ І.Г.Смирнов. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2016. – 251 с.
 10. Lomine L. Key Concepts in Tourism / L.Lomine, J.Edmunds. – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2007. – 230 р.
 11. Great Barrier Reef Marine Park Authority [електронний ресурс] // www.gbrmpa.gov.au
 12. Смирнов І.Г. Реверсивна логістика у складі муніципальної логістики: особливості та проблеми/ І.Г. Смирнов// Dynamika naukowych badan: Materialy Miedzynarodowej konferencji. Tym 2. Ekonomiczne nauki. – Przemysl: Nauka I studia, 2007. – S.52-58.
 13. Смирнов І.Г. Логістичний чинник сільського туризму в контексті його сталого розвитку / І.Г. Смирнов // Науковий потенціал сучасної економічної науки: матеріали міжн.наук.-практ.інтернет-конф. – Тернопіль, 2016. – С. 36-41.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Smyrnov I., Bench Yu. (2017) Logistics factor in sustainable development of touristic territories (destinations) on example of urban and rural tourism. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1-2 (66-67), 41-49 (in Ukrainian, abstr. in English).