Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ТУРИСТСЬКО-ЕКСКУРСІЙНІ РЕСУРСИ ДЕСНЯНСЬКОГО РЕКРЕАЦІЙНОГО КОРИДОРУ

Бейдик О., Сировець С.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:

Річкові круїзи з кожним роком набувають все більшого поширення, адже річкові коридори містять потужний рекреаційно-туристський потенціал – архітектурно-історичні та природні пам’ятки, зосередженні на їх узбережжях та в портових містах. Великі річки містять значний ресурсно-рекреаційний потенціал, що стосується малих та середніх річок, то їх туристсько-рекреаційний «багаж» значно скромніший. В той же час історичне та національно-патріотичне значення малих річок іноді не поступається потенціалу великих річок. Слід зазначити, що саме середні та малі річки часто-густо несуть рекреаційне навантаження, яке значно перевищує аналогічне навантаження на великих річках. Матеріал публікації, що ґрунтується на експедиційних дослідженнях та опануванні масиву відповідних публікацій та монографій, присвячений  систематизації уявлень про природні, архітектурно-історичні та етно-культурні ресурси української ділянки річки Десни (Київська та Чернігівська області) – найбільшого лівого притока річки Дніпро. Запропоновано структурно-логічну модель ієрархії фундаментальних світових  рекреаційно-туристських ресурсів, в якій узбережжя річок, озер та водосховищ займають ІІІ з VI рівнів, систематизовано уявлення про природні та архітектурно-історичні об’єкти, що знаходяться у візуальній доступності з борту теплохода під час проходження маршруту по р. Десна та  розкрито послідовність його проходження.  Кількісно-якісні показники та характеристики туристсько-екскурсійного маршруту річкою Десна є підґрунтям комплексної оцінки рекреаційно-туристського потенціалу (актуалу) Деснянського рекреаційного коридору, прийняття відповідних управлінських рішень в площині еколого-економічної та проектно-планувальної регіональної (районної) політики. Річкові круїзи та екскурсійні тури великими та середніми річками України, маючи свою мовну, харчову або дозвіллєву специфіку,  виступають певною альтернативою традиційним поїздкам українського туриста до Єгипту, Туреччини, Середземноморської Європи або Таїланду.

Ключові слова:

річкові круїзи, Деснянський рекреаційний коридор, історико-культурні та природні рекреаційно-туристські ресурси

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.66.3

Посилання:

 1. Америка (журнал). – Миссисипи – великий водный путь Америки. –  № 188. 1972. с.11- 20.
 2. «Без году неделя» (худ. фильм, реж. М. Засєєв-Руденко) –
 3. Бейдик О.О. Рекреаційні ресурси України. – К.: Альтерпрес, 2011. – 462 с.
 4. Бейдык А.А. Динамика и структура рекреационного освоения долины Днепра в пределах УССР. Авт. дис.…канд.геогр. наук. К.: Киевский государсвенный университет. – 1986 г. – 24 с.
 5. Вишневський В.І. Ріка Дніпро. – К.: Інтерпрес ЛТД, 2011. – 384 с.
 6. Вишневський В. Ресурси екотуризму: основні поняття та визначення // Географія та туризм. – 2012. – Вип. 18. – с. 19–24.
 7. «Волга-Волга» (худ. фильм, реж. Г.Александров0 – 1938.
 8. Кулініч М.Т. Аквально-терральні рекреаційні комплекси Середнього Подніпров’я. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук К.: – 22 с. http://scc.knu.ua/upload/iblock/03a/aref_Kulinich%20M..pdf
 9. Исследование рекреационных возможностей бассейнов малых рек (по фрагменту бассейна р. Пахры) с целью решения проблемы территориального размещения мест отдыха. – М.: Научно-информационный и издательский отдел Института генерального плана г. Москвы. 1974 г.–– 71 с.
 10. Ли Шуаньдэ, Цзинь Яовэня. Река Чуаньцзян. Китай (журнал). №4. – Пекин: «Синьхуа» – 44с.
 11. Леснов О.В. Застройка приречных территорий городов. К.: «Будівельник», 1977. – 72 с.
 12. Лоцманская карта р. Десны от г. Чернигова до устья. Масштаб 1:10000.- К.: Главное управление речного флота при Совете министров УССР. Днепровское бассейновое управление водных путей. 1974. – 33 с.
 13. Микоян С. На параходе Дружбы по Миссисипи. – За рубежом 12-13. № 36(1365). 1986 г.
 14. Украинский туризм. № 2 – 2006. Речной Круиз. Забытая индустрия. Из-во «Зеркало мира» 76 с.
 15. Экологическое состояние трансграничних участков рек басейна Днепра на территории Украины / Под ред. А.Г. Васенко и С.А. Афанасьева. – К.: Академпериодика, 2002. – 355 с.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Beidyk O. O., Syrovets S.Y. (2017). TTourist and excursion resources of Desnianskiy recreational route. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1-2 (66-67), 29-37 (in Ukrainian, abstr. in English).