Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

RESEARCH METHODS IN UKRAINIAN SCIENTIFIC SCHOOLS OF HUMAN GEOGRAPHY: IDENTIFICATION AND STUDY

1Oliynyk Ya., 2Shevchuk S.

1Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine
2Poltava VG Korolenko National Pedagogical University, Poltava, Ukraine

Abstract:

The article reveals the methodological foundations comprehensive study of scientific schools in the Ukrainian human geography. Material research study identifies the main stages of scientific schools in the Ukrainian human geography: identifying complex sources, analysis and synthesis of primary information, ordering data and formulating new laws. The first time the identification of scientific schools in the Ukrainian human geography by identifying their key organizational characteristics, and their experience of studying in Ukrainian scientific schools of human geography allowed the authors to formulate the basic stages of identifying scientific schools, highlighting its key components. Using the proposed method allows to determine the composition of scientific schools identify their founders and current leaders to follow the implementation of the research program of the school, the impact of its work and contribution to the development of Ukrainian human geography. The authors also developed a technique to identify and assess the effectiveness of current scientific schools in the Ukrainian human geography, which is based on the method of expert assessments and method of regional study and personal research schools in the Ukrainian human geography, based on sociological method. The results of the author’s research is to develop methods of scientific research in the public schools of geography, which involves several key steps. Initially, the study collects evidence, inventory, description, formation of aggregate information on the human-geographic research school. Then, the analysis of primary data that reflects the functioning of scientific schools in the national human geography. Based on the findings and results of the analysis of baseline data by their ordering, ordering that the formal genetic, territorial and other aspects, which in turn allows you to identify specific empirical laws. The next step, based on historical and comparative methods is to identify the main patterns of functioning and development of scientific schools in the Ukrainian human geography.

Keywords:

methodology, identification, scientific school, human geography, Ukraine

Language:

ukrainian

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2016.65.1

References:

 1. Nauchnye shkoly v heohrafyy / Otv. red. L.S. Abramov, V.A. Esakov. – M., 1983. – 117 s.
 2. Oliynyk Ya.B., Shevchuk S.M. Teoretychni pidkhody do rozuminnya sutnosti naukovoyi shkoly v heohrafiyi // Heohrafiya ta suchasnist’. Zbirnyk naukovykh prats’ Natsional’noho pedahohichnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova. – 2010. – Vyp. 24. – S. 6–11.
 3. Oliynyk Ya.B., Shevchuk S.M. Metody vyvchennya naukovykh shkil v istoriyi ukrayins’koyi suspil’noyi heohrafiyi // Chasopys ekonomichnoyi ta sotsial’noyi heohrafiyi. – 2012. – Vyp. 13 (2). – S. 9 – 14.
 4. Oliynyk Ya.B, Shevchuk S.M. Metodolohichni osnovy istoryko-naukovykh doslidzhen’ u suspil’niy heohrafiyi (na prykladi vyvchennya naukovykh shkil) // Ekonomichna ta sotsial’na heohrafiya. Naukovyy zbirnyk. – 2013. – Vyp. 2 (67). – S. 3 – 12.
 5. Oliynyk Ya.B., Shevchuk S.M. Naukovi shkoly yak ob”yekt doslidzhennya v istoriyi heohrafiyi // Istoriya ukrayins’koyi heohrafiyi. Vseukrayins’kyy chasopys. – Ternopil’, 2013. – Vyp. 27. – S. 23 – 32.
 6. Rodnyy N.Y. Nauchnye shkoly / N.Y. Rodnyy // Pryroda, 1972. – № 12. – S. 84 – 115.
 7. Shevchuk S.M. Aktual’ni napryamky doslidzhen’ naukovykh shkil v ukrayins’kiy suspil’niy heohrafiyi // Ukrayina: heohrafiya tsiley i mozhlyvostey. Zbirnyk naukovykh prats’. – Nizhyn: FOP «Lysenko M.M.», 2012. – T. III. – S. 405 – 409.
 8. Shevchuk S.M. Vyvchennya naukovykh shkil v ukrayins’kiy suspil’niy heohrafiyi: postanovka problemy // Istoriya ukrayins’koyi heohrafiyi. Vseukrayins’kyy chasopys. – Ternopil’, 2012. – Vyp. 25. – S. 19 – 22.
 9. Shevchuk S.M. Naukova shkola Ukrayins’koho naukovo-doslidnoho instytutu heohrafiyi ta kartohrafiyi. – Poltava: PNPU imeni V.H. Korolenka, 2013. – 270 s.
 10. Shevchuk S.M. Kompleksnyy analiz dysertatsiynykh robit iz suspil’noyi heohrafiyi v Ukrayini (1936 – 2012 rr.) / S.M. Shevchuk // Ukrayins’kyy heohrafichnyy zhurnal. – 2015. – Vyp. 4. – S. 31 – 39.
 11. Shevchuk S.M. Naukovi shkoly v ukrayins’kiy suspil’niy heohrafiyi: metodolohichni problemy identyfikatsiyi / S.M. Shevchuk // Ukrayins’ka heohrafiya: suchasni vyklyky. Zb. nauk. prats’ u 3-kh t. – K.: Print-Servis, 2016. – T. 1. – S. 119 – 121.
 12. Shkolu v nauke / pod red. R.S. Mykulynskoho, M.H. Yaroshevskoho, H. Krebera, H. Shteynera. – M.: Nauka, 1977. – 572 s.

Download (.pdf)

Suggested citation:

Oliynyk, Ya., Shevchuk, S. (2016). Research methods in Ukrainian scientific schools of human geography: identification and study. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 2 (65), 5-8 (in Ukrainian, abstr. in English).