Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ОЦІНКА КОМПОНЕНТНОЇ СТРУКТУРИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Машіка Г.

Мукачівський державний університет, Мукачево, Україна

Анотація:

В статті розглянуто наукові підходи до структури й оцінки господарського потенціалу регіону. Проаналізовані основні компоненти господарського потенціалу Карпатського регіону, зокрема, виділено виробничий, трудовий, інвестиційно-інноваційний та фінансовий потенціал. Досліджено показники, які характеризують дані компоненти структури господарського потенціалу Карпатського регіону. Звертається увага на необхідність проблемно-орієнтованої (цільової) оцінки структури господарського потенціалу; у цьому зв’язку виділяється екологічно-економічний потенціал, як такий, що відкриває нові перспективи для розвитку Карпатського регіону.

Ключові слова:

Карпатський регіон, господарський потенціал, структура, компоненти, оцінка, виробничий потенціал, трудовий потенціал, інвестиційно-інноваційний потенціал, фінансовий потенціал, екологічно-економічний потенціал

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2016.65.6

Посилання:

 1. Hedz, M. Y. (2012), Sutnist ta struktura sotsialno-ekonomichnoho potentsialu modernizatsii rehioniv [The essence and structure of social and economic potential of upgrading the Regions], Finansovyi prostir, No. 2, pp. 33-38. [in Ukrainian]
 2. S. V. (2006), Vplyv rozshyrennia vnutrishnoho rynku na ekonomichne zrostannia Ukrainy [The impact of the expansion of the internal market on economic growth Ukraine], Stratehichni priorytety, No. 1, pp. 93-101. [in Ukrainian]
 3. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Availabl eat: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian]
 4. Lysa, O. I. (2013), Otsinka ta porivniannia rivnia modernizatsii osnovnykh zasobiv u Zakhidnomu rehioni Ukrainy [Evaluation and comparison of the modernization of fixed assets in Western Ukraine], Ekonomichnyi visnyk Donbasu, No. 3 (33), pp. 115-119. [in Ukrainian]
 5. Lutskiv, O. M. (2013), Rehionalni osoblyvosti ctrukturno-tekhnolohichnyk htransformatsii promyslovosti [Regional features structural and technological transformation industry], Innovatsiinaekonomika, No. 2, pp. 97-101. [in Ukrainian]
 6. Myronenko, M. Yu. Orhanizatsiini aspekty upravlinnia ekonomichnym potentsialom rehionu [Organizational aspects of the economic potential of the region], Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok [Public administration, improvement and development]. Available at: http://www. dy.nayka.com.ua [in Ukrainian]
 7. Semenov, V. F. (2008), Rehionalna ekonomika: navch. posibn. [Regional economy: teach. posibn],Kyiv: Lesia, 595 p. [in Ukrainian]
 8. Stechenko, D. M. (2006), Rozmishchennia produktyvnykh syl i rehionalistyka: pidruch. [Placement of the productive forces and regionalism: textbook], Kyiv: Vikar, 396 р. [in Ukrainian]
 9. Tyshchenko, A. N., Kyzym, N. A., Kubakh, A. Y., Davyskyba, E. V. (2005), Ekonomycheskyi potentsyal rehyona: analyz, otsenka, dyahnostyka: Monohrafyia [The economic potential of the region: the analysis, evaluation, diagnosis: Monograph], Kharkov: YNZhEK, 176 р. [in Ukrainian]
 10. Shevchuk, Ya. V., Tsenkler, N.I. (2014), Resursne zabezpechennia ta otsiniuvannia okremykh vydiv ekonomichnoi diialnosti Karpatskoho rehionu [Resource provision and evaluation of individual economic activity Carpathian region],Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, vol. 24.10, pp. 300-306. [in Ukrainian]
 11. Shpenyk, T. K. (2013), Analiz sotsialno-ekonomichnoho stanu Zakarpatskoi oblasti z tochky zoru rozvytku turystychnoi haluzi [Analysis of socio-economic status Transcarpathian region in terms of tourism development], Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, No. 2, pp. 34-39. [in Ukrainian]

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Mashika, H. (2016). Evaluation component structure of economic potential Carpathian region. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 2 (65), 29-33 (in Ukrainian, abstr. in English).