Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

THE ECOLOGICAL STATE OF TRANSCARPATHIA REGION AND ITS IMPACT ON THE TOURISM AREA IN THE REGION

1Ulyhanets S., 1Melnyk L., 2Feshchenko V.

1Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

2Protection Department of Cabinet of Ministers’ Secretariat, Kyiv, Ukraine

Abstract:

The article highlights the ecological status of environmental components of Transcarpathia and their impact on the tourism industry in the region .In this article the effect of the economic activities of individual industrial enterprises and the environment are investigated, the main solutions to existing environmental problems in the region related to environmental management are deterenvironmentmined. Proposals as for improving the strategy in making ecology-oriented solutions to minimize anthropogenic-technogenic impact of industry on the Transcarpathian region environment are formulated.

Keywords:

environment, a tourist area, environmental protection, the current state

Language:

ukrainian

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2014.62.8

References:

  1. Aharkova N.V., Kachyns’kyy A.B., Stepanenko A.V. Rehional’nyy vymir ekolohichnoyi bezpeky Ukrayiny z urakhuvannyam zahroz vynyknennya tekhnohennykh i pryrodnykh katastrof [The regional dimension of ecological safety of Ukraine, taking into account the threat of man-made and natural disasters], Kyiv, 1998, 82 p.
  2. Danylyshyn B.M., Stepanenko A.V., Ral’chuk O.M.. (eds.) Bezpeka rehioniv Ukrayiny i stratehiya yiyi harantuvannya: Monohrafiya u 2 t. [Security regions of Ukraine and its strategy to guarantee: a monograph in 2 volumes], Kyiv: Naukova dumka, 2008, vol.1 Pryrodno-tekhnohenna (ekolohichna) bezpeka. 389 p.
  3. Kononenko O.. Chynnyky, yaki vyznachayut’ stan rehional’noyi ekolohichnoyi bezpeky [Factors that determine the state of regional ecological security], Materialy IV Vseukrayins’koyi naukovoyi konferentsiyi “Heohrafichni problemy rozvytku produktyvnykh syl Ukrayiny”, Kyiv: VHL “Obriyi”, 2007, pp. 61-62.
  4. Natsional’na dopovid’ pro stan tekhnohennoyi ta pryrodnoyi bezpeky v Ukrayini u 2013 r. [National Report on the State of Techno and Natural Safety in Ukraine 2013], Available at: http://www.mns.gov.ua/annual_report/2014/content_1.ua.php?m=B5.
  5. Ulihanets’ S.I. Ekolohichni aspekty, yaki nehatyvno vplyvayut’ na turystychnyy biznes v Zakarpatti [Environmental aspects which affect the tourism industry in Zakarpattya], Rehional’ni ekolohichni problemy, Kyiv: VHL “Obriyi”, 2002, pp. 322-323 .

Download (.pdf)

Suggested citation:

Ulyhanets, S., Melnyk, L., Feshchenko, V. (2014). Тhe ecological state of Тranscarpathia region and its impact on the tourism area in the region. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (62), 31-34 (in Ukrainian, abstr. in English).