Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ СУБУРБАНІЗАЦІЇ

Клюйко Т.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:

Досліджено сучасний стан розвитку урбанізаційних процесів у світі. Розкрито поняття урбанізації у вузькому та широкому сенсі, виявлено основні чинники поширення процесів урбанізації. Виділено світові етапи,стадії та просторові закономірності урбанізації. Систематизовано головні процеси взаємодії міста та його окраїн. Подано характерні тенденції сучасних урбаністичних процесів.

Ключові слова:

урбанізація, субурбанізація, контрурбанізація, ексурбанізація, пост-урбанізація, хінтерленд, метрополіс, міська агломерація

Посилання:

1. Географический энциклопедический словарь. Понятия и термины. / Гл. ред. А. Ф. Трешников. – М. : Советская энциклопедия, 1988. – 432 с. 2. Гудзеляк І. Географія населення / Ірина Гудзеляк. Наук. ред. О. І. Шаблій. – Львів : ВЦ Львівського національного університету імені івана Франка, 2008. – 232 с. 3. Гукалова І. В. Якість життя населення України: суспільно-географічна концептуалізація : Монографія / І. В. Гукалова. – К., 2009. – 347 с. 4. Мезенцев К. В. Взаимодействие “город – сельская местность”: от урбанизации к пост-субурбанизации / К. В. Мезенцев, Т. И. Клюйко // Социально-экономическая география в ХХІ веке: вызовы и возможные ответы. – М. – Ростов-на-Дону, 2013. – С. 168-174. 5. Олійник Я. Б. Вступ до соціальної географії / Я .Б. Олійник, А. В. Степаненко. – К. : Знання, 2000. – 204 с. 6. Перцик Е. Н. География городов (геоурбанистика) / Е. Н. Перцик. – М. : Высшая школа, 1991. – 319 с. 7. Пивоваров Ю. Л. Основы геоурбанистики : Урбанизация и городские системы : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 232 с. 8. Berry B.J.L. Urbanization and counterurbanization // Urban Affairs Annual Reviews, 11. – London: Sage Publications, Beverly Hills, 1976. 9. Borsdorf A. On the way to post-suburbia? Changing structures in the outskirts of European cities // European cities; insights on outskirts. Ed. by Borsdorf and Zembri. Report COST Action 10 Urban Civil Engineering. – 2004. – Vol. 2. 10. Hoszsu S. Counterurbanization. A literature study // Danish Institute of Rural research and Development (IFUL). Working Paper. – 2009. – № 6. 11. Mitchell C.J.A. Making sense of counterurbanization // Journal of Rural Studies – 2004. – № 20. 12. Sieverts T. Cities without cities: an interpretation of the Zwischenstadt. London: Spon Press, 2007. – 206 p. 13. Van den Berg L., Drewett R., Klaassen L.H., Rossi A., Vijverberg C.H.T. Urban Europe: A study of growth and decline. – A. Wheaton & Co. Ltd., Exeter, 1982

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Kliuiko, T. (2013). Modern features of suburbanization processes. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (61), 63-66 (in Ukrainian, abstr. in English).