Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ РИНКУ ЖИТЛА В УКРАЇНІ. С. .

Запотоцький С., Запотоцька В., Екезлі А.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:

В роботі розглядаються теоретико-методичні та прикладні засади формування ринку житла. Визначено підходи до формування і класифікації ринку житла та його роль і місце в господарському комплексі регіону. Проведено аналіз чинників, що формують попит та пропозицію на ринку житла. Серед чинників попиту виділено та проаналізовано показники житлового забезпечення, рівня доходів населення, умовами іпотечного кредитування. Чинники пропозиції представлені через оцінку показників введення в експлуатацію житла, інвестицій в житлове будівництво та видачу дозволів на житло. Проведено аналіз цінової ситуації на ринку житла регіонів України.

Ключові слова:

ринок житла, нерухомість, попит, пропозиція, ціна

Посилання:

1. Білик Р. Р. Ринок нерухомості : навч.-метод. посіб. / Р. Р. Білик, Р. С. Білик ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2011. – 99 с 2. Економіка нерухомості: навчальний посібник / [А.М.Асаул, В.І.Павлов, І.І.Пилипенко та ін.]. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 350 с.  3. Кузьмін В. В. Ринок нерухомості : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Кузьмін, О. В. Лепьохіна. – Херсон : [Вишемирський В. С.], 2009. – 292 с. 4. Тенденції ринку нерухомості України: реалії та прогнози 2007-2013: Монографія. / Шалаєв В.М., Іванова І.Б, Драпіковський О.І., Смольнікова С.М., Гусельніков А.С., Іліч А.В., Запотоцький С.П., (за заг. ред. О.І. Драпіковського, І.Б. Іванової.) – К.: “Арт Економі”, 2012. – 240 с.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Zapotoskiy, S., Zapotoska, V., Ekezli, A. (2013). Socio-geographic transformation of the housing market in Ukraine. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (61), 41-45 (in Ukrainian, abstr. in English).