Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИП ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Яворська В.

Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова, Одеса, Україна

Анотація:

В роботі розглядаються методологічні принципи дослідження геодемографічних процесів. В соціально-економіко-географічному аспекті геодемографічний процес є функцією багатьох аргументів – населення, виробництва, соціальної та культурної сфери, природного середовища. В роботі акцентується на вивчення регіональних геодемографічних процесів. Одна з головних цільових настанов геодемографічних досліджень полягає у розроблення державної регіональної геодемографічної політики. Розроблена загальна методологічна схема досліджень регіональних геодемографічних процесів.

Ключові слова:

геодемографічний процес, регіональна геодемографічна політика, регіональна геодемографічна ситуацієя, геодемографічна ситуація, розселення населення, статево-вікові групи

Посилання:

1. Гріненко А. Ю. Пріоритетні напрями регіональної демографічної політики / А. Ю. Гріненко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnau/2010_154_2/10gai.Pdf 2. Демография: учебник / [под общ. ред. Н. А. Волгина]. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : РАГС, 2007. – 440 с. 3. Джаман В. О. До проблеми територіальних особливостей демографічних процесів в Україні // Український географічний журнал // О.В.Джаман. – 1998. – № 3. – С. 13-18. 4. Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р. / [за ред. Е.М. Лібанової]. – К. : УЦРС, 2006. – 138 с. 5. Муромцева Ю.І. Демогрфія : навч. посіб. / Ю.І. Муромцева. – К. : Кондор, 2009. – 300 с. 6. Прибиткова І.М. Основи демографії // І.М. Прибиткова – К.: Ар- тЕК, 1995. – 254 с. 7. Топчієв О.Г.Геодемографічний процес: зміст і функції поняття. //Український географічний журнал. // О. Г. Топчієв, С. Б. Куделіна, В. В. Яворська. – 2000. – № 2. – С. 25-27. 8. Топчієв О. Г. Теоретичні постулати нового адміністративно-територіального устрою України. Зб. наукових праць: Наукові пошуки географічної громадськості: вчора, сьогодні, завтра / О. Г. Топчієв, В. В. Яворська. – Луганськ: Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. – С.29-32. 9. Указ Президента України № 341/2001 Про Концепцію державної регіональної політики від 25.05.2001. http://www.uapravo.net. 10. Хомра А. У. Демогеография: становление предмета и метода // Демографические исследования: Сб. науч. тр. // А. У. Хомра –1988. – Вып 12. – С. 46-5311.Хомра А.У. Региональная демография // Система знаний о народонаселении / А. У. Хомра – М.: 1991. – С. 126-132.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Yavorska, V.  (2013). Мethodological principles of investigation of geodemographic processes. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (61), 16-20 (in Ukrainian, abstr. in English).