Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Коковський Л.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:

В статті проаналізовано теоретичні основи географічного виміру економічної безпеки. Систематизовано основні поняття безпеки, розкрито відмінності між термінами “регіональна економічна безпека” та “економічна безпека регіонів”. Виділено рівні економічної безпеки: міжнародна, національна, регіональна, галузева, підприємства та громадянина, відповідно до яких трактується саме поняття безпеки. Запропоновано суспільно-географічний підхід до формування системи показників дослідження економічної безпеки та підкреслено важливість розробки порогових значень індикаторів на регіональному рівні.

Ключові слова:

економічна безпека, географічний вимір, регіон, критерії, показники

Посилання:

1. Агапова Т.Н. Методика и инструментарий для мониторинга экономической безопасности региона // Вопросы статистики. – 2001. – №2. – C. 44-48. 2. Губський Б.В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення. – К., 2001. 3. Захарченко В. Обґрунтування територіальної концепції економічної безпеки // Регіональна економіка. – 2000. – №2. – С. 120-127. 4. Клебанова Т.С., Раевнева Е.В. Теория экономического риска: учеб. пособие / За ред. Т.С. Клебановой – Х., 2007. 5. Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України/ За ред. А.І. Сухорукова. – К., 2003. 6. Основи економічної безпеки: Підручник / О.М. Бандурка, В.Є. Духов, К.Л. Петрова, І.М. Черванов; за ред. О.М. Бандурки. – Х., 2003. 7. Пастернак-Таранущенко Г.А. Економічна безпека держави. Статистика процесу забезпечення: Підруч. – К., 2002. 8. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії. – О., 2001. 9. Чернова Н.Л. Адаптивні моделі оцінки та аналізу економічної безпеки регіону: Автореф. дис… канд. екон. наук. – Х., 2003. 10. Экономическая безопасность России: Учебник / В.К. Сенчагов, Б.В. Губин, В.И. Павлов и др. / Под ред. В.К. Сенчагова. – М.: Дело, 2005. 11. Экономическая и национальная безопасность: Учебник / Е.А. Олейников, С.А. Филин, В.И. Видяпин В.И. и др. / Под ред. Е.А. Олейникова. – М.: 2004.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Kokovsky, L. (2013). Еconomic security as an object of economic-geographical research. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (61), 12-15 (in Ukrainian, abstr. in English).