Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

РИНОК ЖИТЛА ТА ЯКІСТЬ ЖИТЛОВИХ УМОВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Михайленко Т.

Анотація: 

У статті подано результати аналізу показників якості житлових умов населення України. Розглянута сучасна ситуація на ринку житла. Зазначені та проаналізовані основні проблеми розвитку житла в України. Визначені перспективи його розвитку.

Посилання: 

1. Введення в експлуатацію житла. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2005/ibd/ibd_rik/ibd_u/ ezb_u.html 2. Житловий фонд України (1990-2010) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 3. Кравченко В. І. Основи житлової економіки : [навч. посіб.] / В. І. Кравченко, К. В. Паливода, В. А. Поляченко. – К. : Основа, 2007 4. Про затвердження Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uazakon.com/document/spart66/inx66774.htm 5. Розпорядження від 5 листопада 2008 р. N 1406-р. Про схвалення Концепції Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2009-2016 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1406-2008-%F0 6. Сергієнко О. Черга завдовжки як життя, або 1/3 людського щастя // Дзеркало тижня. – 2008. – № 43 (722). – 15 листопада. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dt.ua/articles/55415 7. Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2010 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/operativ/ operativ2010/gdn/sdh/sdh2010.htm

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Mykhailenko, T. (2011). The housing market and quality indexes of housing conditions of population of Ukraine. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (59), 49-51 (in Ukrainian, abstr. in English).