Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

УМОВИ ПРАЦІ ЯК АСПЕКТ ЯКОСТІ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

Сайчук В., Хінцінський М.

Анотація:

Визначено суспільно-географічне та економічне значення термінів “праця”, “робоча сила”, “трудові ресурси”, “соціально-трудові відносини”, “умови праці”. Проаналізовано особливості впливу умов праці на кількісні та якісні показники ресурсів праці. Обґрунтовано необхідність посилення контролю за додержанням належних умов праці та проведення атестації робочих місць.

Посилання:

1. Абрамов В. М. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку / В. М. Абрамов, В. М. Данюк, А. М. Колот. – Одеса, 1995. 2. Адрианова В В. Экономика труда и социально-трудовые отношения: Учеб. пособие / В. В. Адрианова. – Симферополь, 2004. 3. Географічна енциклопедія України : В 3-х т. / Редкол. : О. М. Маринич (відп. ред.) та ін. – К., 1989 – 1993. – Т. 3 : П – Я. 4. Закон України “Про охорону праці” від 14.10.1992 №269-XII (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, №49, ст. 668) із змінами та доповненнями (остання редакція від 27.10.2010) : Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?page=1&nreg=2694-12. 5. Куценко В. І. Сфера охорони здоров’я: соціально-економічні та регіональні аспекти / В. І. Куценко, Г. І. Трілленберг. – К., 2005. 6. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці” від 01.08.1992 №442 : Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=442-92-%EF. 7. Сайчук В. С. Стан здоров’я та рівень працездатності населення Хмельницької області /В. С. Сайчук // Економічна та соціальна географія: Наук. зб. – К. 2010. – Вип. 1 (61). – С. 102-109. 8. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії: Начальний посібник / О. Г. Топчієв. – Одеса, 2001. 9. Шлендер П. Э. Рынок труда: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 060200 “Экономика труда” / П. Э. Шлендер (ред.), В. В. Воротникова, Е. Г. Довгая, О. Б. Дубас, Л. В. Кадильникова. – М., 2004.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Saychuk, V., Hintsinskyy, M.  (2011). Employment as an aspect of quality manpower. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (59), 46-48 (in Ukrainian, abstr. in English).