Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

РЕГУЛЮВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОТОКІВ В МЕЖАХ ПРОЕКТОВАНОЇ ЕКОСТЕЖКИ “НА ХВИЛЯХ ТІРАСА”

Бабюк Л.

Анотація:

Розглянуто проблеми спричинені наростаючим розвитком неконтрольованої рекреаційної діяльності в межах заповідних ландшафтів Дністровського каньйону. Обгрунтовано необхідність створення екостежки як дієвого інструменту оптимізації рекреаційного використання території. Подано рекомендації з регулювання туристичних потоків на екостежці.

Посилання:

1. Методичні рекомендації щодо визначення максимального рекреаційного навантаження на природні комплекси та об’єкти в межах заповідного фонду України за зонально-регіональним розподілом / Комарчук С., Шлапак Л., Шлапак В., Яременко Л. та ін. – Київ., 2003. 2. Гетьман В. Рекреаційна діяльність у межах природно-заповідного фонду // Заповідна справа в Україні/ Під загальною редакцією М. Д. Гродзинського і М. П. Стеценка. – К.: Географіка, 2003. 3. Попович С. Ю. Природно-заповідна справа: Навчальний посібник. – К.: Арістей, 2007. 4. Попович С. Ю., Корінько О. М., Устименко П. М. Заповідне лісознавство: Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2009. 5. Царик Л. П. Географічні засади формування і розвитку природохоронних систем Поділля: концептуальні підходи, практична реалізація / Л. П. Царик. – Тернопіль: “Навчальна книга – Богдан”, 2009. – 320 с. 6. Чижова В. Определение допустимой рекреационной нагрузки (на примере дельты Волги) // Вестник Моск. ун-та. Серия 5. География. 2007, № 3. – с.31-36. 7. Чижова В. П. Принципы организации туристских потоков на особо охраняемых территориях разного типа // Экологические проблемы сохранения исторического и культурного наследия. Материалы Шестой Всероссийской конференции. Сборник научных статей. – М.: Российский НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева, 2002. – с.390-405. 8. Stankey G.,Cole D., Lucas R., Petersen M., Frissell S. The Limits of Acceptable Change (LAC) system for wilderness planning. General Technical Report INT-176. Ogden, UT: USDA Forest Service, Intermountain Forest and Range Experiment Station. 9. McCool S. Planning for sustainable nature dependent tourism development: The limits of acceptable change system. Tourism Recreation Research 19(2). 10. Stankey G. Carrying Capacity, Impact Management and the Recreation Opportunity Spectrum // Australian Parks and Recreation. 1982, May.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Babyuk, L. (2011). Аdjusting of recreation streams within the limits of designed of ecopath “On the waves of Tiras”Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (59), 26-28 (in Ukrainian, abstr. in English).