Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ОЦІНКИ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ АВІАТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ

Борисюк О.

Анотація:

Розкриваються методологічні аспекти суспільно-географічної оцінки чинників розвитку регіональних авіатранспортних систем. Проводиться класифікація чинників, від яких залежить компонентна та територіальна структури РАТС, їх місце у складі господарського комплексу країни та обґрунтування напрямків оптимізації територіальної організації.

Посилання:

1. Алаєв Э. Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. – М.: Мысль, 1983. – 360 с. 2. Берштейн- Коган С. В. Очерки географии транспорта / С. В. Берштейн-Коган. – М. – Л., 1930. – 348 с. 3. Дудник І. М. Територіальна організація послуг. Курс лекцій. – Полтава: ПІБ МНТУ, 2002. – 100 с. 4. Дудник І. М. Вступ до загальної теорії систем: Навчальний посібник / І. М. Дудник – К.: Кондор, 2009. – 205 с. 5. Дудник І. М., Борисюк О. А. Географічні аспекти дослідження авіатранспортних систем / І. М. Дудник, О. А. Борисюк // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: География. – Симферополь, 2011. – Том 24 (63). – № 2, часть 1. – с.23-28. 6. Комаров М. П. Инфраструктура регионов мира: Учебник. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000. – 347 с. 7. Никольский И. В. География транспорта СССР / И. В. Никольский. – М.: изд-во Моск. ун-та, 1978. – 285 с. 8. Саушкин Ю. Г. Экономическая география: история, теория, методы, практика. – М.: Мысль, 1973. – 559 с. 9. Смирнов І. Г., Косарева Т. В. Транспортна логістика: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224 с. 10. Смирнов І. Г. Логістика: просторово- територіальний вимір / І. Г. Смирнов. – К.: ВГЛ “Обрій”, 2004. – 335 с. 11. Тархов С. А. Эволюционная морфология транспортных систем / С. А.Тархов. Смоленск-Москва: Универсум, 2005.– 384 с.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Borysyuk, O. (2011). Methodological aspects of social and geographical assessment factors in the development of regional air transport systems. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (59), 23-26 (in Ukrainian, abstr. in English).