Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

КРАЇНОЗНАВСТВО: НАПРЯМКИ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Любіцева О.

Анотація:

Розкрито роль географічного країнознавства на різних етапах розвитку наукового пізнання. Показано трансформацію країнознавства відповідно до зміни завдань, які має вирішувати географія.

Посилання:

1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. – М.: Мысль, 1983. – 350 с. 2. Мироненко Н.С. Страноведение: Теория и методы. Уч.пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 268 с. 3. Семенов-Тян-Шанский В.П. Район и страна. – М.: Гос.изд-во, 1928. – 311 с. 4. Туристичне країнознавство: країни-лідери туризму. Навч.посібник. – К.:Альтерпрес, 2008. – 436с. 5. Яценко Б.П., Бабарицька В.К. Країнознавство: основи теорії. Навч. пос. – К.: Либідь, 2009. – 312 с.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Lyubitseva, O. (2011). Сountry-specific studies: directions transformations. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (59), 15-17 (in Ukrainian, abstr. in English).