Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

КОНКУРЕНТНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Олійник Я., Запотоцький С.

Анотація:

Охарактеризовано теоретико-методичні засади формування конкурентоспроможного експортного потенціалу на регіональному рівні. Проведено оцінку зовнішньоекономічної діяльності регіонів України та запропоновано систему заходів з удосконалення конкурентних засад експортного потенціалу регіонів держави.

Посилання:

1. Бабак А. В., Биконя С. Ф., Болховітінова О. Ю., Волощенко Л. Ю., Голікова Т. В. Конкурентоспроможність національної економіки / Інститут економіки та прогнозування НАН України / Б. Є. Кваснюк (ред.). – К. : Фенікс, 2005. – 495 с. 2. Герасимчук З. В. Економічна безпека регіону: діaгностика та механізм забезпечення: [Монографія] / Герасимчук З. В., Вавдіюк Н. С. – Луцьк: Надстир’я, 2006. – 244 с. 3. Дергачова В. В. Міжнародна конкурентоспроможність національної економіки в контексті забезпечення економічного зростання: монографія / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. – Донецьк : [ДонДУЕТ], 2006. – 391 с. 4. Жаліло Я. А., Базилюк Я. Б., Белінська Я. В., Давиденко С. В., Комаров В. А. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / Національний ін-т стратегічних досліджень / Ярослав Анатолійович Жаліло (ред.). – К. : Знання України, 2005. – 388 с. 5. Портер М. Конкуренция / Пер. с англ. О. Л. Пелявского, А. П. Уриханяна, Е. Л. Усенко и др.; под ред. Я.В. Заблоцкого, М.С. Иванова, К. П. Казаряна и др. – Изд. Испр. – М.: ИД “Вильямс”, 2005. 6. Развитие производственной сферы региона: теоретические и практические аспекты государственного регулирования: монография / Н. Г. Чумаченко, Л. Г. Червова, М. А. Солдак, М. В. Дубинина // НАН Украины; Институт экономики промышленности. – Донецк, 2007. – 368 c. 7. Сейфуллаев М., Капицин В. Экспортный потенциал российских регионов в условиях глобализации мировой экономики // Маркетинг. – 2001. – № 1. – С. 3-7. 8. Україна в 2010 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: монографія / за заг. ред. А. В. Єрмолаєва. – К. : НІСД, 2010. – 528 с. 9. Один рік України у СОТ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://brc.undp.org.ua/img/publications/ Ukraine_WTO.pdf

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Oliynyk, Ya., Zapototskyy, S.  (2011). Сompetitive principles of the ukrainian regions export potential forming. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (59), 6-10 (in Ukrainian, abstr. in English).