Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ТРАНСПОРТНА ГЕОЛОГІСТИКА З ТОЧКИ ЗОРУ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ УКРАЇНИ

Івах Я., Сеньків М.

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна

Анотація:

Проаналізовано транспортну інфраструктуру України, зокрема, залізничну, автомобільну, авіаційну та морську, з точки зору військової логістики. Обґрунтовано вплив розвитку транспортної геологістики, і зокрема транспортної інфраструктури, на рівень обороноздатності України в сучасних умовах війни. На основі теорії графів здійснено оцінку транспортно-географічного положення автотранспортних вузлів на головних автомагістралях, як важливого чинника транспортної геологістики України. Запропоновано шляхи підвищення рівня обороноздатності України у контексті розвитку транспортної геологістики.

Ключові слова:

транспортна інфраструктура, транспортна мережа, транспортно-географічне положення, транспортна геологістика, військова логістика, обороноздатність держави

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2015.63.10

Посилання:

 1. Hrytsevych V., Sen’chuk Kh. Istoryko-heohrafichni osoblyvosti rozvytku zaliznychnoyi merezhi v Zakhidnomu rehioni Ukrayiny [Historical and geographical features of the railway network in Western Ukraine], Naukovi zapysky Ternopil’s’koho natsional’noho pedahohichnoho universytetu. Seriya: Heohrafiya, no. 2, Ternopil’, 2008, pp. 6-12 [in Ukrainian]
 2. Dymytryuk M.M. Do istoriyi vynyknennya zaliznyts’ na terytoriyi Ukrayiny [To the history of railways in Ukraine], Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua [in Ukrainian]
 3. Hryhorak M., Kostyuchenko L., Sokolova O. (eds.) Lohistychna infrastruktura: Konspekt lektsiy [Logistics infrastructure: Lecture], Kyiv: Avtohraf, 2010, 190 p. [in Ukrainian]
 4. Matsahor O.A. Opornyy konspekt lektsiy z dystsypliny “Istoriya rozvytku transportu” [Supporting lectures on “The History of Transportation”], Kyiv: DETUT, 2010, 66 p. [in Ukrainian]
 5. Nechaev G. Formirovanie i razvitie transportno-kommunikacionnoj i logisticheskoj infrastruktury vostoka Ukrainy v uslovijah globalizacii: monografija [Formation and Development of transport and infrastructure lohystycheskoy kommunykatsyonnoy and the East of Ukraine in terms of globalization: monograph], Lugansk: Izdatel’stvo VNU im. V.Dalja, 2011, 287 p. [in Russian]
 6. Rekvizyty aeroportiv, aerodromiv, vertodromiv ta zlitno-posadkovykh maydanchykiv Ukrayiny [Details of airports, airfields, heliports and landing sites Ukraine], Available at: http://www.avia.gov.ua [in Ukrainian]
 7. Sen’kiv M.I. Otsinka transportno-heohrafichnoho polozhennya mist Ukrayiny na holovnykh avtomobil’nykh mahistralyakh [Grade-geographical position of Ukraine on the main cities highways], Heohrafycheskye y heoekolohycheskye yssledovanyya v Ukrayne y sopredel’nykh terrytoryyakh: sbornyk nauchnykh statey, Symferopol’: DYAYPY, 2013, Vol.1, pp. 203-206 [in Ukrainian]
 8. Smyrnov I., Kosareva T. Transportna lohistyka: navch. pos. [Transport Logistics: Textbook], Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury, 2008, 224 p. [in Ukrainian]
 9. Solon’ko Oleksandr. Yak komanduvannya ZSU dopomahaye rosiyanam peremohty nashu armiyu [As the Armed Forces command helps the Russians to defeat our army], Available at: http://www.pravda.com.ua [in Ukrainian]
 10. Shabliy O. I. Matematychni metody v sotsial’no-ekonomichniy heohrafiyi: Navchal’ne vydannya [Mathematical methods in social and economic geography], L’viv: Svit, 1994, 304 p. [in Ukrainian]
 11. NATO Logistics Handbook. Movement and transportation policies Available at: http://www.nato.int/docu/logi-en/1997/lo-1404.htm [in English]

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Ivah, Ya., Senkiv, M. (2015). The transport geologistics considering Ukraine’s defence capability. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (63), 40-43 (in Ukrainian, abstr. in English).