Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ КАНЕВА В СУЧАСНИХ КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ

Щербань І.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:

У роботі розглядаються кліматичні особливості багаторічного ходу середньої місячної температурою повітря на метеорологічній станції Канів. Проведено порівняння змін температури повітря за останні 20 років з кліматологічною стандартною нормою (період 1960-1991 рр.). Побудовані графіки багаторічних змін температури повітря. Виявлені роки з аномальною температурою повітря.

Ключові слова:

температура повітря, багаторічні зміни температури повітря

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2015.63.7

Посилання:

 1. Heohrafichna entsyklopediya Ukrayiny: v 3-kh tomakh [Geographical Encyclopedia of Ukraine in three volumes], Kyiv, 1990 , Vol. 2, 480 p., [in Ukrainian],
 2. Osadchyy Dynamika temperatury povitrya v Ukrayini za period instrumental’nykh meteorolohichnykh doslidzhen’ [Dynamics of air temperature in Ukraine for the period of instrumental meteorological research],Kyiv: Nika-Tsentr, 2013. 308 p., [in Ukrainian].
 3. Kosovtsya O., Shven’ N. (eds.) Istoriya ta fizyko-heohrafichnyy opys meteorolohichnykh stantsiy Ukrayiny [Klimatolohichnyy dovidnyk] [History and physical-geographical description of meteorological stations Ukraine [Climatological Directory], Kyiv, 2011, 462 p., [in Ukrainian].
 4. Matushevskij B. (eds.) Klimatologicheskij spravochnik SSSR. Vypusk 10 po Ukrainskoj SSR. Istorija i fiziko-geograficheskoe opisanie meteorologicheskih stancij [Climatological Handbook of the USSR. Issue 10 of the Ukrainian SSR. History and physical and geographical description of meteorological stations], Kyiv, 1968, 456 p., [in Russian].
 5. Lipins’kyi V., Dyachuk V., Babichenko V. Klimat Ukrayiny [Climate Ukraine], Kyiv: Vyd-vo Rayevs’koho, 2003, 343 p., [in Ukrainian].
 6. Klimatychnyy kadastr Ukrayiny [Climate cadastre Ukraine], Kyiv, 2006, [in Ukrainian].
 7. Osadchyy V., Babichenko V. Temperatura povitrya na terytoriyi Ukrayiny v suchasnykh umovakh klimatu [The air temperature in Ukraine in modern climate conditions], Ukrayins’kyy heohrafichnyy zhurnal, 2013, no. 4, pp. 32 – 39, [in Ukrainian].
 8. Babichenko V., Rudishina S., Bondarenko Z., Gushhina L. (eds.) Temperatura vozduha na Ukraine [The air temperature in Ukraine], Leningad: Gidrometeoizdat, 1987, [in Russian].
 9. Shcherban’ M. Mikroklimatychna kharakterystyka Kanivs’koho zapovidnyka [Microclimate characteristic Kanev Nature Reserve], KhIII Nauk. sesiya KDU. Tezy Sektsiya heohr, Kyiv: Vyd-vo Kyiv. un-tu, 1956, pp.18-19, [in Ukrainian].
 10. Shherban’ M.I.Vysokie temperatury vozduha v Kaneve [High temperature air in Kanev], , klimatol. i gidrol., Issue 5, 1969, pp.53-56, [in Russian].
 11. Shherban’ M.I. Mikroklimatologija, [Microclimatology], Kyiv: Vishha shkola, 1985, 224 p., [in Russian].

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Scherban, I. (2015). Сharacteristics of the temperature regime of the Kanev in the contemporary climate conditions. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (63), 31-33 (in Ukrainian, abstr. in English).