Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

Анна Мариморич, Сергій Уліганець, ПРИРОДНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОБЛІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (ТГ)

Анна Мариморич
ORCID ID: 0000-0002-0262-5472
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Сергій Уліганець
ORCID ID: 0000-0002-9960-6752
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

ПРИРОДНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОБЛІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (ТГ)

Анотація:

Актуальність. Динаміка трансформацій, що відбуваються в Україні, потребує принципово нових підходів до планування розвитку всіх галузей, а тим більше для таких, що визнані пріоритетними в регіоні. До значущих сфер Миколаївської області належить туризм. Географія курортів розширюється. Тенденція збільшення потужностей курортів півдня України, конкуренція серед пропозицій на тури­стичному ринку вимагає новітніх підходів у веденні туристичної діяльності, як серед органів місцевого самоврядування, так і бізнесу.

Постановка проблеми. Популяризація курорту Коблеве та навколишніх територій на півдні України. Увагу сконцентровано на при­родних чинниках, які можуть бути унікальними як за своєю атрактивністю локаціями та самодостатніми центрами тяжіння туристів, так і потужною основою для формування туристичної привабливості території. Розглянуто природні чинники, які є складовою тури­стичного потенціалу Коблівської територіальної громади.

Шляхи вирішення проблеми. Виокремлено головні атракції, за якими можна виявити найпривабливіші сторони досліджуваної тери­торії, а також такі, які доцільно використовувати у стратегії розвитку місцевості. Проведено комплексний географічний опис приро­дних об’єктів, залучених до туристичної сфери у межах досліджуваної території. Надано короткі відомості про Коблівську територіа­льну громаду. Додано характеристику природних об’єктів на суміжних територіях, які потенційно можуть бути включені до туристи­чних маршрутів, організованих для відвідувачів краю.

Результати та висновок. Це дослідження показало, що наявні природні ресурси, характерні для території громади, є фундаментом у цілому для формування іміджу всього регіону. З’ясовано, що раціональна експлуатація та їхнє залучення до туристичної пропозиції краю разом націлено на розвинення у туриста екологічної свідомості.

Ключові слова: природні чинники, туристичні атракції, рекреаційний потенціал, південь України, Коблівська ТГ, туризм, рекреація, подорожі, природоохоронні території.

Мова: англійська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2022.84.5

Посилання:

  1. Derkach O., (2014). Rehionalnyi landshaftnyi park “Tylihulskyi”. Monohrafiia. 3-ye vydannia dopov. [Regional Landscape Park “Tiligulskyi”: monograph] 3rd type. dop.] Mykolaiv: Tsentr “Hiperion” (In Ukranian).
  2. Derkach O., (2007). Rehionalnyi landshaftnyi park “Tylihulskyi”. Monohrafiia. 1-e vydannia. [Regional Landscape Park “Tiligulskyi”: monograph] 1st type.] Mykolaiv: PP “Shamrai” (In Ukranian).
  3. Sandru I. (1966). Problems in geography of tourism. Monograph. Bucharest: Tsentr “Natura”. (In English).
  4. Yakovenko I., (2003). Recreational nature management: methodology and research methodology. Monograph. Simpferopol: “Tavria”. (In English).
  5. Beidyk O., (2001). Rekreatsiino-turystski resursy Ukrainy: Metodolohiia i metodyka analizu, terminolohiia, raionuvannia. Monohrafiia. [Recreational and tourist resources of Ukraine: Methodology and analysis method, terminology, zoning: monograph] Kyiv: VOC “Kyiv University”. (In Ukranian).
  6. Herasymenko V., (2016). Otsinka turystychno-rekreatsiinoho potentsialu rehionu. Monohrafiia. [Assessment of the tourist and recreational potential of the region: monograph] Odesa: “ONEU”. (In Ukranian).
  7. Ofitsiinyi sait Rehional’noho landshaftnoho parku “Tylihulskyi” (Mykolaivska obl.) [Official site of Regional Landscape Park “Tiligulskyi” (Mykolaiv region)]. Retrieved from http://www.tiligul.org/info.html (2021)
  8. Ofitsiinyi portal “Detsentralizatsiia”. [Official Decentralization Portal]. Retrieved from www.decentralization.gov.ua (2022).
  9. Ofitsiinyi sait Koblivskoi TC [Official site of Koblivska TC]. Retrieved from www.koblivska-gromada.gov.ua (2022).

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Anna Marymorych, Sergiy Uliganets, 2022. Natural factors of formation of recreational potential of Koblivska territorial community (TC). Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3/4 (84/85), 30-33 (in English, abstr. in Ukrainian), DOI: 10.17721/1728-2721.2022.84.5

Надійшла до редколегії 30.08.2022
Прийнята до друку 27.12.2022